Regulamin ścieżek przyrodniczych, edukacyjnych i krajobrazowych

w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z pieszych ścieżek przyrodniczych, edukacyjnych i krajobrazowych wytyczonych przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, zwanych w dalszej części Regulaminu „ścieżkami”.
 2. Każda osoba korzystająca ze ścieżek zobowiązana jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Ścieżki przeznaczone są do użytkowania turystycznego, rekreacyjnego i edukacyjnego, są ogólnodostępne, za korzystanie z nich nie pobiera się opłat.
 4. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego nie jest organizatorem turystyki* pieszej na terenie parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu wchodzących w skład ZPKWM na terenie Województwa Małopolskiego. Za ewentualne wypadki na ścieżkach odpowiada organizator turystyki lub sami użytkownicy.
 5. Korzystanie ze ścieżek odbywa się dobrowolnie. Każdy użytkownik dorosły korzysta z nich na własną odpowiedzialność, a osoby niepełnoletnie na odpowiedzialność opiekuna.
 6. Trasy ścieżek oraz przyległe do nich tereny mogą stanowić źródło różnorakich zagrożeń (teren ogólnie dostępny, żywe organizmy, warunki atmosferyczne, ukształtowanie terenu, obiekty edukacji i rekreacji, itp.).
 7. Ze względów bezpieczeństwa poruszanie się po ścieżkach wskazane jest od świtu do zmroku podczas sprzyjających warunków atmosferycznych, niestanowiących zagrożenia dla użytkownika.
 8. Korzystający ze ścieżek powinni stosować się do zaleceń Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz na bieżąco śledzić sytuację meteorologiczną w Regionie. W czasie burz i silnych wiatrów korzystający ze ścieżek powinni dla własnego bezpieczeństwa opuścić ścieżkę i udać się w bezpieczne miejsce.
 9. Należy pamiętać, że na ścieżkach mogą się pojawić przeszkody powstałe w sposób naturalny, bez wiedzy ZPKWM, takie jak: złomy, wywroty, konary, drzewa ścięte przez bobry itp. Przeszkody takie, mogące zagrażać ruchowi turystycznemu należy w miarę możliwości zgłaszać pracownikom ZPKWM.
 10. W przypadku grup zorganizowanych, poruszających się po ścieżkach osoba odpowiedzialna (organizator wycieczki/rajdu) przebywa z uczestnikami cały czas i zobowiązana jest zapoznać uczestników z niniejszym Regulaminem. Osoba odpowiedzialna ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo, w szczególności:
 • za zapoznanie uczestników z zagrożeniami (alergie, ukąszenia, itp.) oraz ustalenie czy nie ma przeciwskazań do udziału w wycieczce/rajdzie;
 • za zapewnienie, aby uczestnicy posiadali odpowiednią odzież, obuwie, dostosowane do panujących warunków atmosferycznych i terenowych podczas korzystania ze ścieżek;
 • zapewnia siły i środki do udzielenia pierwszej pomocy;
 • odpowiada za pozostawienie porządku wzdłuż trasy wycieczki.
 1. ZPKWM nie odpowiada za ukąszenia (kleszcze, pszczoły, osy, szerszenie, żmije, komary, itp.) oraz za inne nieprzewidziane zdarzenia wynikłe w skutek spotkania ze zwierzętami, a także alergie, uczulenia, zatrucia grzybami lub roślinami.
 2. W trakcie pobytu na ścieżkach, w czasie dużej wilgotności powietrza bądź opadów atmosferycznych, należy zachować szczególną ostrożność, ze względu na możliwość wystąpienia śliskiego podłoża.
 3. Wzdłuż ścieżek przebiegających przez obszary objęte szczególną ochroną (np. rezerwaty przyrody) zabrania się schodzenia lub zbaczania z wyznaczonych tras.
 4. Oznakowanie ścieżek stanowią piktogramy namalowane na pniach drzew i innych obiektach terenowych.
 5. Wzdłuż ścieżek zlokalizowane są elementy infrastruktury turystycznej, niektóre z nich powstały w celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowników, np. drewniane kładki, mostki rozciągające nad potokami, źródłami. Na kładkach, mostkach zabrania się schodzenia z ich pokładu oraz wychylania się przez poręcze.
 6. Z elementów infrastruktury turystycznej należy korzystać w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Zabrania się niszczenia tych elementów zlokalizowanych wzdłuż ścieżek.
 7. ZPKWM nie odpowiada za uszkodzenia ciała oraz inne szkody materialne i niematerialne wynikające z naruszenia regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa czy niestosowania się do poleceń opiekunów, bądź uprawnionych pracowników ZPKWM. ZPKWM nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe podczas korzystania ze ścieżek. Odwiedzający korzystają z nich na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.
 8. Turyści korzystający ze ścieżek zobowiązani są do przestrzegania przepisów odrębnych, w tym ustawy o lasach, ustawy o ochronie przyrody, ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz przepisów szczególnych obowiązujących na obszarach form ochrony przyrody, na terenie których znajduje się dana ścieżka – w parkach krajobrazowych, rezerwatach przyrody, itd.

 

Tel. alarmowy 112

Straż pożarna: 998

Zarządzający ścieżkami: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

ul. Vetulaniego 1a, 31-227 Kraków, tel. 12 415 72 21, 12 415 38 33

 

*Organizatorami turystyki są m.in. (biura podróży, biura turystyczne, touroperatorzy, przedsiębiorstwa turystyczne)

Regulamin również można pobrać w pliku pdf.