Wypas kóz na terenie Jurajskich Parków Krajobrazowych

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego zrealizował zadanie pn. “Ochrona siedlisk ciepłolubnych oraz walorów krajobrazowych przez prowadzenie wypasu na wybranych stanowiskach na terenie Jurajskich Parków Krajobrazowych”. Działanie było realizowanie dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie.

Celem zadania było przeprowadzenie wypasu kóz i owiec na trzech wyznaczonych powierzchniach: w Parku Krajobrazowym Dolinki Krakowskie: w Dolinie Kobylańskiej i Wąwozie Bolechowickim oraz w Bielańsko-Tynieckim Parku Krajobrazowym na wzgórzu Sowiarka w Ściejowicach.

Wieloletnia gospodarka łąkowa i pasterska ukształtowała otwarty krajobraz łąk i muraw kserotermicznych, znajdujących się na skałach i zboczach dolin Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Dzięki systematycznym zabiegom takim jak wypas i koszenie, siedliska naskalne zwiększyły zasięg i były utrzymywane w kolejnych latach. Niestety, w związku z zaprzestaniem takiej gospodarki, siedliska naskalne zaczęły zarastać podrostami drzew i krzewów (sukcesja wtórna). Niegdyś bogate gatunkowo murawy kserotermiczne zaczęły przekształcać się w inne zbiorowiska, w wielu miejscach powstał las. Wraz z zanikiem ciepłolubnych gatunków roślin, zanikały rzadkie i zagrożone wyginięciem bezkręgowce, w tym w szczególności owady a wśród nich bardzo cenne owady zapylające.

Potrzeba przeprowadzenia powyższych działań ochronnych została również przedstawiona w planach ochrony, opracowanych dla Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie i Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego oraz jest zgodna ze szczególnymi celami ochrony, wskazanymi w głównych dokumentach, uchwalonych w sprawie powyższych parków.

Poprzez systematyczny wypas, wykaszanie i usuwanie gatunków ekspansywnych, przywraca się ukształtowane i utrzymywane siedliska naskalne, w szczególności murawy kserotermiczne. Bez zabiegów ochrony czynnej, tj. wypasu i koszenia, ekosystemy te zanikną i zostaną zastąpione przez zbiorowiska leśne porastające obrzeża dolin.

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Koszt kwalifikowany: 142 000,00 zł

Kwota dotacji: 71 000 zł