Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie

W dniu 13 września 2018 r. został wyłożony do publicznego wglądu projekt planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie – uwzględniający zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolinki Jurajskie PLH120005.

Elektroniczna wersja dokumentu jest umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej ZPKWM, dokument jest dostępny także w siedzibie oddziału ZPKWM w Krakowie przy ul. Vetulaniego 1A.

Plan ochrony to podstawowy dokument planistyczny opracowywany dla parku krajobrazowego obowiązujący przez okres 20 lat.
Plan ochrony zawiera m.in. zapisy dotyczące celów ochrony przyrody parku, określenie sposobów  sposobów eliminacji lub ograniczania zagrożeń, wskazanie obszarów realizacji działań ochronnych i udostępniania, określenie zakresu prac związanych z ochroną parku, czy też listę ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu planu ochrony może składać każdy, w terminie do 11 października 2018 r. włącznie. Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego po rozpatrzeniu wszystkich wniosków i uzgodnieniu ostatecznej wersji dokumentu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie przedłoży projekt Sejmikowi Województwa Małopolskiego.