Wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Beskidu Małego

Na podstawie art. 19 ust. 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2018 poz. 142 z późn. zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1405 z późn. zm.) oraz § 3 i 6 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. 2005 nr 94 poz. 794).

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu ochrony dla części Parku Krajobrazowego Beskidu Małego zlokalizowanej w granicach Województwa Małopolskiego – uwzględniający zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Beskid Mały PLH240023 (część w województwie małopolskim).

                 Projekt planu ochrony wykłada się do publicznego wglądu na okres od 07.01.2019 r. do 29.01.2019 r. włącznie. W tym czasie, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3-4 w zw. z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1405 z późn. zm.) zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu planu ochrony.

Z opracowaniem można się zapoznać w dniach 07.01.2019 r. do 29.01.2019 r. włącznie, w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego – Oddział Stary Sącz, a także z wersją elektroniczną zamieszczoną na stronie: https://bip.malopolska.pl/zpkwmalopolskiego w dziale ogłoszenia/inne ogłoszenia. Wnioski i zastrzeżenia do planu można składać w terminie od 07.01.2019 r. do 29.01.2019r. włącznie, na adres: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego – Oddział Stary Sącz, Wola Krogulecka 82, 33 – 342 Barcice lub mailowo na adres: stary.sacz@zpkwm.pl, korzystając z formularza zamieszczonego na stronie: https://bip.malopolska.pl/zpkwmalopolskiego w dziale ogłoszenia/inne ogłoszenia.

Uwagi i wnioski przedstawione po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.