Tajemniczy Świat Nietoperzy – Konkurs plastyczny

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym – Tajemniczy Świat Nietoperzy – który organizujemy wspólnie z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Przyrody ProNatura z Wrocławia.

Prace plastyczne przesyłane na konkurs powinny być ściśle związana z ideą konkursu, to jest z nietoperzami, ich biologią, ochroną oraz znaczeniem dla człowieka i przyrody. Ponadto uczestnicy mogą uwzględnić rolę ostoi nietoperzy (miejsc) występujących na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

Konkurs kierowany jest do uczniów klas 1, 2, 3, 4 i 5 szkół podstawowych z gmin, na terenie których położony jest park krajobrazowy. W przypadku Miasta Krakowa, w konkursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie ze szkół położonych na terenie Parku.

Na wasze prace czekamy do 30 listopada 2022 r.

 

Pełny regulamin konkursu:

1. Cele konkursu

 1. Edukacja na temat nietoperzy i ich ostoi w obszarze działania Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.
 2. Wzmacnianie świadomości dotyczącej znaczenia utrzymania bioróżnorodności w/w obszaru.
 3. Promocja programów ochrony podkowca małego w Polsce.
 4. Aktywizacja jednostek szkolnych z w/w terenu oraz budowanie nowych obszarów współpracy w zakresie edukacji przyrodniczej.
 5. Promocja zachowań proekologicznych.

 

2. Organizator konkursu

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego we współpracy z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Przyrody ProNatura z Wrocławia.
 2. Adres organizatora: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, ul. Vetulaniego 1A,32-227 Kraków.
  Kontakt w sprawach dotyczących konkursu: w.sanek@zpkwm.pl, tel. 14 6250 812, 573 339 813

 

3. Założenia organizacyjne

 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci – uczniowie klas 1,2,3,4 i 5 szkół podstawowych z gmin, na terenie których położony jest park krajobrazowy. W przypadku Miasta Krakowa, w konkursie mogą brać udział wyłącznie uczniowie ze szkół położonych na terenie Parku Prace można składać indywidualnie lub za pośrednictwem zainteresowanych konkursem szkół, świetlic itp.
 2. Udział w konkursie jest bezpłatny.
 3. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, niepublikowanymi wcześniej oraz nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia o tych faktach.
 4. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę. Prace muszą być wykonywane przez ucznia indywidualnie i samodzielnie.
 5. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, farby plakatowe, akwarela, tempera, pastele suche, pastele olejne, collage) na formacie A3, grubość max 2 cm. Dopuszczalne są również prace przestrzenne (typu modele, kukiełki etc.) o maksymalnych wymiarach: 18 cm x 24 cm x 26 cm.
 6. Tematyka prac powinna być ściśle związana z ideą konkursu, to jest z nietoperzami, ich biologią, ochroną oraz znaczeniem dla człowieka i przyrody. Ponadto uczestnicy mogą uwzględnić rolę ostoi nietoperzy (miejsc) występujących na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.
 7. Prace w imieniu uczestników mogą składać rodzice/opiekunowie prawni uczniów i nauczyciele.
 8. Sposób i forma składania prac.
  (1). Prace i obowiązkowe załączniki należy dostarczyć osobiście lub przesłać do jednej z siedzib ZPKWM w godzinach urzędowania sekretariatów:

Oddział Tarnów: ul. Ostrogskich 5, 33-100 Tarnów

Oddział Kraków: Vetulaniego 1A, 31-227 Kraków

Oddział Wola Krogulecka: Wola Krogulecka 82, 33-342 Barcice

(2) Praca powinna być spakowana w kopertę lub pudełko (prace przestrzenne) i opatrzona napisem „Konkurs plastyczny”.

(3) Prace należy złożyć w terminie do 30 listopada 2022 r.

 1. Obowiązkowe załączniki, o których mowa w pkt 11 to: formularz zgłoszeniowy z oświadczeniem oraz oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych https://zpkwm.pl/wp-content/uploads/Formularz-zgloszeniowy-Tajemniczy-Swiat-Nietoperzy.docx.pdf, https://zpkwm.pl/wp-content/uploads/Zgody-na-przetwarzanie-danych-osobowych.docx.pdf
 2. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na organizatora praw autorskich w zakresie ich publikacji na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych organizatora, wraz z informacją o autorach.
 3. Organizator nie zwraca złożonych na konkurs prac.
 4. Prace dostarczane po wyznaczonym przez organizatora terminie lub wykonane i/lub dostarczone niezgodnie z regulaminem nie będą oceniane.
 5. Regulamin konkursu wraz z załącznikami będzie dostępny na stronie internetowej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

 

4. Ocena prac konkursowych

 1. Prace należy przesyłać / złożyć w nieprzekraczalnym terminie: do 30.11.2022 r .
  Decyduje data na stemplu pocztowym.
 2. O wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje komisja konkursowa powołana przez organizatora.
 3. Kryteria oceny: zgodność pracy z tematem – jakość wykonania – oryginalność i pomysłowość – walory artystyczne takie, jak kompozycja, technika wykonania – stopień trudności wykonania, wykorzystanie materiałów recyklingowych, ekologicznych.
 4. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe zostaną przedstawione na stronie www organizatora oraz za pomocą platformy Facebook.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo organizacji wystaw pokonkursowych.
 6. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nieodwołalne.

 

5. Ogłoszenie wyników konkursu

 1. Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się najpóźniej do 16.12.2022 r.
 2. Lista nagrodzonych i wyróżnionych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej i Facebooku, na fanpage organizatora konkursu.
 3. Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione mailowo o wynikach konkursu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu ogłoszenia wyników konkursu.

 

6. Nagrody

 1. Organizator konkursu przyzna nagrody za zdobycie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca dla indywidualnych uczestników w dwóch kategoriach:

Kategoria 1 – klasy 1-3

Kategoria 2 – klasy 4-5

 1. Organizator konkursu przyzna nagrodę dla najaktywniejszej szkoły/świetlicy/domu kultury etc., które prześlą zgłoszenia po organizowanych u siebie zajęciach, podczas których uczestnicy przygotują prace konkursowe.
 2. Organizator zastrzega sobie wręczenie dowolnej liczby wyróżnień w przypadku wysokiego poziomu artystycznego konkursu.
 3. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania kilku nagród ex aequo.

 

7. Ustalenia końcowe

 1. Niniejszy regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady i warunki prowadzenia konkursu.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieskuteczne zgłoszenia do konkursu oraz uszkodzenia przesyłki powstałe bez winy organizatora.
 3. Koszty przygotowania pracy konkursowej ponosi wyłącznie uczestnik konkursu.
 4. Koszty wysyłki nagród na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym ponosi organizator.
 5. W uzasadnionych przypadkach organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez autora pracy zgłoszonej do konkursu.
 7. Ewentualne spory między organizatorem a uczestnikiem konkursu zostaną rozstrzygnięte polubownie.
 8. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga organizator konkursu.

plakat konkursu plastycznego