Robimy tlen – drzewa dla Krakowa

Podsumowanie projektu

W 2017 r. mieszkańcy krakowskiego obszaru metropolitalnego wytypowali do realizacji w 2018 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego dla Województwa Małopolskiego projekt „Robimy tlen – drzewa dla Krakowa” . Projekt realizował Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

Ze środków przeznaczonych na realizację projektu zakupiono sadzonki drzew w liczbie 3000 szt. (lipy, dęby, brzozy, buki, graby, wiązy i klony – rodzime gatunki drzew, dostosowane do warunków siedliskowych i krajobrazowych terenów przewidzianych do nasadzeń). Mieszkańcy Krakowa poprzez stronę internetową robimytlen.pl  mogli zgłosić miejsca, w których uważali, że należało by zasadzić drzewa. Podczas realizacji całego projektu wpłynęły 434 zgłoszenia lokalizacji. 16 z nich musiało zostać odrzuconych, ponieważ ich lokalizacja znajdowała się poza Krakowem. Większość zgłoszonych lokalizacji (położonych w sumie na 192 działkach ewidencyjnych) znajdowało się na gruntach należących do Miasta Krakowa. W tych miejscach Zarząd Zieleni Miejskiej będzie się starał uzupełniać zieleń zgodnie ze wskazaniami mieszkańców, własnym materiałem sadzeniowym. Na terenach spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot zgłoszono 60 lokalizacji. Zostały wysłane 33 oficjalne pisma w imieniu mieszkańców, z prośbą o możliwość zasadzenia drzew na konkretnych działkach należących do wspólnot/spółdzielni. Niestety tylko 8 z nich odpisało na pismo, 7 z pozytywnym rozpatrzeniem naszej prośby, natomiast 1 negatywna. Najwięcej odpowiedzi otrzymano od spółdzielni/wspólnot, w których było po kilka zgłoszeń od mieszkańców, co bardzo ucieszyło wnioskodawców, którzy licznie przybyli odebrać drzewka. 80 osób, które zgłaszały lokalizację drzew zaprosiliśmy po bezpośredni odbiór sadzonek w trakcie wydarzeń w których uczestniczyliśmy w Krakowie. Podczas pikników i festynów w ciągu całego roku rozdano 634 sadzonki drzew, które mieszkańcy obiecali, że posadzą na terenie miasta. Najwięcej, bo 256 drzewek mieszkańcy otrzymali na pierwszym pikniku, w Parku Jordana (20.05.2018). Pozostałe w mniejszych ilościach były rozdawane na festynach i piknikach, głównie w drugim półroczu realizacji projektu.

Ważnym elementem projektu były dwie akcje zorganizowane wspólnie z Zarządem Zieleni Miejskiej. W Olszanicy (30.06.2018) i Przylasku Rusieckim (08.11.2018) rozdaliśmy 2200 drzew, które mieszkańcy Krakowa od razu posadzili na przygotowanym przez Zarząd Zieleni Miejskiej terenie. Na wiosnę nasadzaniu towarzyszyła akcja informacyjna o sadzeniu, pielęgnowaniu i wzrastaniu rodzimych gatunków drzew. Edycji jesiennej zaś towarzyszyły zajęcia edukacyjne zorganizowane dla chętnych szkół, przedszkoli oraz innych placówek. W warsztatach brało udział łącznie 95 uczestników, głównie ze szkół podstawowych. Przy ulicy Powstania Styczniowego powstał las liściasty z 800 nasadzonych drzewek. Współorganizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie „Nasza Olszanica”. Jesienią, podczas sadzenia przy ul. Zaporębie wraz z Kraków-  Nowa Huta Przyszłości S.A., las utworzyło 1400 drzewek.

Elementem projektu były także zajęcia edukacyjne, które odbywały się w krakowskich placówkach oświatowych. W sumie przeprowadzonych zostało 80 zajęć, w których uczestniczyło 1803 dzieci w różnym wieku. Do udziału w zajęciach zgłaszały się głównie przedszkola oraz szkoły podstawowe, zarówno państwowe, społeczne jak i prywatne. Podczas zajęć składających się z dwóch części- pierwszej kameralnej oraz drugiej- terenowej posadzono wraz z dziećmi 166 nowych drzew w najbliższej okolicy miejsca zajęć. Dla uczniów szkół podstawowych elementem zajęć kameralnych była prezentacja o drzewach i ich roli w przyrodzie, zaś w trakcie zajęć terenowych w ogrodzie przyszkolnym, dzieci oznaczały gatunki drzew, oglądały organizmy żyjące na korze oraz mierzyły obwód pnia różnych drzew, aby orientacyjnie wyliczyć ich wiek. Na zakończenie części terenowej uczniowie samodzielnie sadzili drzewa. W przypadku dzieci z przedszkoli zajęcia zaczynały się krótką pogadanką na temat drzew i ich funkcji dla człowieka i zwierząt. Potem uczestnicy zajęć wspólnie układali drzewo z klocków na podłodze w sali. Podczas części terenowej dzieci sadziły drzewo. Po zajęciach opiekunowie i nauczyciele mieli możliwość wypełnienia internetowej ankiety dotyczące przebiegu zajęć. Średnia ocena zająć w skali 5 stopniowej wynosiła 4,9 (średnia z 27 wypełnionych ankiet).