REGULAMIN NEWSLETTERA ZESPOŁU PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Newslettera z „Najnowszymi informacjami Zespołu Parków Krajobrazowych” udostępnionego przez portal www.zpkwm.pl, zwanego dalej Newsletterem.

Informacje ogólne.
1. Wydawcą Newslettera zamieszczonego na portalu www.zpkwm.pl jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego – z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Vetulaniego 1a, 31-227 Kraków, zwany dalej Urzędem.
2. Newsletter jest obsługiwany i tworzony przez Zespół Edukacji i Turystyki ZPKWM / oddział w Krakowie.
3. Korzystanie z usługi Newsletter jest dobrowolne, bezterminowe i bezpłatne.
4. Newsletter jest wysyłany przez Urząd za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres użytkownika, w sposób cykliczny w formie listu elektronicznego (e-mail).
5. Newsletter zawiera w szczególności aktualności i informacje z Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.
6. Zamówienie i potwierdzenie chęci subskrypcji Newslettera przez użytkownika następuje poprzez dokonanie czynności rejestracyjnych, polegających na:
a) wprowadzeniu swojego adresu e-mail na stronie internetowej: www.zpkwm.pl/newsletter;
b) potwierdzeniu zapoznania się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowaniu jego postanowień;
c) wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 7 ust. 1 RODO;
d) wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1219);
e) potwierdzeniu zapoznania się z informacją, że:

  • Administratorem moich danych osobowych jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Adres do korespondencji: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego ul. Vetulaniego 1a, 31-227 Kraków.
  • Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony moich danych osobowych pod e- mailem iodo@zpkwm.pl lub pisemnie na adres: Inspektor Ochrony Danych Osobowych ZPKWM, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego ul. Vetulaniego 1a, 31-227 Kraków.
  • Administrator będzie przetwarzać moje dane wyłącznie w celu przesyłania Newslettera z „Najnowszymi informacjami z Zespołu Parków Krajobrazowych”.
  • Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak niezbędny do subskrypcji Newslettera. Niepodanie danych osobowych będzie powodowało brak możliwości otrzymywania Newslettera.
  • Moje dane osobowe będą przechowywane do czasu aż nie zrezygnuję z subskrypcji Newslettera. W każdej chwili mogę zrezygnować z subskrypcji klikając w link rezygnacji znajdujący się w stopce każdego Newslettera z „Najnowszymi informacjami z Małopolski”, którego będę otrzymywać.
  • Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, iż przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących narusza przepisy RODO.
  • Moje dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  • Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

f) kliknięciu w przycisk „Wyślij” (po tej czynności na podany adres e-mail, zostanie wysłany link potwierdzający chęć subskrypcji Newslettera);
g) potwierdzeniu zapisania się do newslettera klikając w link potwierdzający, który przyjdzie na wskazany w formularzu adres e-mail.

Rozdział II. Informacje dotyczące sposobu rejestracji danych.

7. Po wykonaniu w/w czynności użytkownik staje się subskrybentem Newslettera.
8. Adres e-mail podany przez użytkownika dla celów subskrypcji Newslettera nie będzie publikowany na stronach Portalu ani też ujawniany osobom trzecim.
9. Zarejestrowana osoba, w każdej chwili ma możliwość usunięcia swojego adresu e-mail wprowadzonego w procesie rejestracji.
10. W celu usunięcia konta e-mail z bazy subskrybentów Newslettera (wypisania się z listy dystrybucyjnej) należy kliknąć w link rezygnacji znajdujący się w stopce każdego Newslettera, bądź napisać informację o chęci wypisania się z Newslettera na adres: sekretariat@zpkwm.pl
11. Urząd zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu Newslettera. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu Urząd poinformuje o tym fakcie subskrybentów e-mailem.
12. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej: www.zpkwm.pl/newsletter
13. Wszelkie problemy związane z Newsletterem należy zgłaszać na adres: sekretariat@zpkwm.pl
14. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

II. Informacje dotyczące sposobu rejestracji danych.
Usługa Newsletter świadczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych osób. W celu dokonania rejestracji należy wykonać następujące czynności:
1. Wejść na stronę internetową: www.zpkwm.pl/newsletter
2. Zapoznać się z Regulaminem Newslettera.
3. Wypełnić prawidłowo elektroniczny formularz:

a) w pole o nazwie „E-mail” należy wprowadzić adres e-mail, na który wysyłane będą kolejne edycje Newslettera. Wpisany adres e-mail musi należeć lub być w dyspozycji osoby rejestrującej się. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do osób dokonujących rejestracji;
b) wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 7 ust. 1 RODO,
c) wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1219);
d) potwierdzić zapoznanie się z informacją, o której mowa w pkt 6 lit. e Regulaminu.
e) potwierdzić zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu;

4. Kliknąć na przycisk „Wyślij” (po tej czynności na adres e-mail, wprowadzony w procesie rejestracyjnym, zostanie wysłana informacja zawierająca link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi Newsletter).
5. Kliknąć na nadesłany na e-mail link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi Newsletter. Czynność ta potwierdza wolę dodania posiadacza rejestrowanego adresu e-mail do listy dystrybucyjnej usługi Newsletter. Od tej chwili, na zarejestrowane konto e-mail nadsyłane będą treści kolejnych edycji Newslettera zawierającego informacje z „Najnowszymi informacjami z Małopolski”.