Propozycja tematyki prac magisterskich/inżynierskich/licencjackich

Przygotowaliśmy tematykę prac nauko-badawczych z terenu parków krajobrazowych. Prace naukowe mogą przyczynić się do lepszego poznania środowiska przyrodniczego i kulturowego tego obszaru, a przez to przyczynić się do ich pełniejszej ochrony.

Zaproponowana tematyka prac naukowo-badawczych związana jest z realizacją strategicznych i szczegółowych celów ochrony walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Parków lub dotyczy istniejących i projektowanych form ochrony znajdujących się w jego granicach.

Przygotowane przez nas tematy obejmują zagadnienia badawcze z zakresu:
przyrody ożywionej i nieożywionej, krajobrazu, materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego, turystyki, środowiska biotycznego i abiotycznego.

Lista tematów prac magisterskich, inżynierskich, licencjackich dostępna jest pod linkiem -> tutaj.