DLA MIESZKAŃCÓW

Zasady obowiązujące na obszarach chronionych

Parki krajobrazowe i obszary chronionego krajobrazu tworzone są przez sejmik województwa (a przed 2009 r. przez wojewodę) na obszarach wyróżniających się walorami przyrodniczymi, historycznymi,  kulturowymi i krajobrazowymi.

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, na terenie parku krajobrazowego grunty rolne i leśne, a także inne nieruchomości mogą być wykorzystywane gospodarczo. Uchwały powołujące formę ochrony przyrody mogą wprowadzić ograniczenia w swobodnym dysponowaniu nieruchomością.

Uchwała sejmiku, definiuje cele ochrony, a także określa zakazy, które na terenie danej formy ochrony przyrody będą obowiązywały. Sejmik województwa, spośród wymienionych w ustawie 14 zakazów dla parku krajobrazowego oraz 9 dla obszaru chronionego krajobrazu, wybiera takie, które wynikają z potrzeb ochrony konkretnego terenu. W dokumentach tych opisane zostały także sytuacje w których zakazy nie obowiązują.

Uchwały i rozporządzenia wojewody obowiązujące na terenie parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu opublikowane są w BIP.

Opiniowanie dokumentów

ZPWKM na wniosek odpowiednich organów lub właścicieli terenu, opiniuje dokumenty związane z:

  • zagospodarowaniem przestrzennym nadzorowanych obszarów, w tym studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (suikzp), miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp), warunków zabudowy (WZ) oraz ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP);
  • zadrzewieniami śródpolnymi, nadwodnymi i przydrożnymi;
  • architekturą poszczególnych inwestycji.

Służba Parku Krajobrazowego

Pracownicy Służby Parku Krajobrazowego są odpowiedzialni za identyfikację i ocenę istniejących i potencjalnych zagrożeń w parku krajobrazowym. Posiadają także ustawowe kompetencje do wnioskowania o podejmowanie działań mających na celu eliminowanie lub ograniczanie tych zagrożeń i ich skutków, a także innych działań w celu poprawy funkcjonowania i ochrony parku krajobrazowego.

Pracownicy Służby Parku Krajobrazowego mają prawo do legitymowania osób naruszających przepisy o ochronie przyrody, a w razie odmowy okazania dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości – zwracania się do Policji lub innych właściwych organów o ustalenie tożsamości.