DLA INWESTORÓW

Opiniowanie dokumentów

ZPWKM na wniosek odpowiednich organów lub właścicieli terenu, opiniuje dokumenty związane z:

  • zagospodarowaniem przestrzennym nadzorowanych obszarów, w tym studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (suikzp), miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp), warunków zabudowy (WZ) oraz ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP);
  • zadrzewieniami śródpolnymi, nadwodnymi i przydrożnymi;
  • architekturą poszczególnych inwestycji.

Opinie architektoniczne

ZPKWM wydaje opinie architektoniczne i lokalizacyjne na wniosek inwestora lub jego pełnomocnika. Opinię taką można uzyskać również przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub decyzji WZ. Opinie architektoniczne wydawane przez ZPKWM nie są wiążące prawnie, ale są istotną przesłanką przy wydawaniu decyzji i uzgodnień przez inne organy (dlatego zazwyczaj są obligatoryjne – decyzję w tym zakresie podejmuje urząd gminy lub starostwo). Sporządzanie opinii nie jest postępowaniem administracyjnym. ZPKWM kładzie duży nacisk na to, aby m.in. poprzez budownictwo pokazać charakterystyczne cechy (wyróżniki) danego regionu i przez to podkreślać i promować jego unikatowość. Idea polega na tym, aby budynek w twórczy sposób wpisywał się w lokalne uwarunkowania, np. poprzez powtórzenie tradycyjnych proporcji budynku, określoną geometrię dachu, nawiązanie do detalu architektonicznego, kolorystyki, materiałów itp. Wzory wniosków oraz wytyczne dot. kształtowania architektury dostępne są na stronie BIP.

Wycinka drzew na terenie parków krajobrazowych

Opinie przyrodnicze dot. wycinki na terenie Parków  przygotowywane są w oparciu o uchwały dotyczące Parków Krajobrazowych, w szczególności Plan Ochrony. ZPKWM przygotował także publikację, w której opisano rolę i funkcję zadrzewień jak również  procedury związane z wycinką drzew i krzewów na terenie Parków Krajobrazowych. Wzór wniosku o wydanie opinii przyrodniczej jest dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej.