DLA INWESTORÓW

Opiniowanie dokumentów

ZPWKM na wniosek odpowiednich organów lub właścicieli terenu, opiniuje dokumenty związane z:

  • zagospodarowaniem przestrzennym nadzorowanych obszarów, w tym studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (suikzp), miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp), warunków zabudowy (WZ) oraz ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP);
  • zadrzewieniami śródpolnymi, nadwodnymi i przydrożnymi;
  • architekturą poszczególnych inwestycji.