DLA INWESTORÓW I PROJEKTANTÓW

Opinie architektoniczne

ZPKWM wydaje opinie architektoniczne i lokalizacyjne na wniosek Inwestora lub jego pełnomocnika.

Opinię taką można uzyskać również przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub decyzji WZ. Opinie architektoniczne wydawane przez ZPKWM nie są wiążące prawnie, ale są istotną przesłanką przy wydawaniu decyzji i uzgodnień przez inne organy (dlatego zazwyczaj są obligatoryjne – decyzję w tym zakresie podejmuje urząd gminy lub starostwo). Sporządzanie opinii nie jest postępowaniem administracyjnym.

ZPKWM kładzie duży nacisk na to, aby m.in. poprzez budownictwo pokazać charakterystyczne cechy (wyróżniki) danego regionu i przez to podkreślać i promować jego unikatowość. Idea polega na tym, aby budynek w twórczy sposób wpisywał się w lokalne uwarunkowania, np. poprzez powtórzenie tradycyjnych proporcji budynku, określoną geometrię dachu, nawiązanie do detalu architektonicznego, kolorystyki, materiałów itp.

Wzory wniosków oraz wytyczne dot. kształtowania architektury dostępne są na stronie BIP.

W ramach realizacji ustawowych zadań, ZPKWM opracowuje katalogi form i wzorców architektury stanowiących zbiór tradycyjnych elementów i rozwiązań architektonicznych w nawiązaniu do miejscowej tradycji budowlanej, harmonizującej z krajobrazem. Katalogi te promują przyjazne dla krajobrazu materiały wykończeniowe i kolorystykę, mające swe źródło w lokalnej kulturze terenu gmin położonych na terenie Parków Krajobrazowych.

Lista dostępnych katalogów znajduje się poniżej:

Zapraszamy architektów do współpracy w zakresie propagowania dobrych wzorców architektury i konsultowania koncepcji projektowych poprzez złożenie wniosku o wydanie opinii architektonicznej dla planowanej inwestycji na terenie Parku Krajobrazowego.