DLA GMIN

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego jest jednostką nadzorującą pod względem przyrodniczym parki krajobrazowe oraz obszary chronionego krajobrazu na terenie Małopolski.

Zajmuje się między innymi opiniowaniem dokumentów związanych z:

  • zagospodarowaniem przestrzennym nadzorowanych obszarów, w tym studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego (suikzp), miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp), warunków zabudowy (WZiZT) oraz ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP);
  • zadrzewieniami śródpolnymi, nadwodnymi i przydrożnymi;
  • architekturą poszczególnych inwestycji.

ZPKWM w ramach swoim kompetencji przyjmuje też zgłoszenia dotyczące łamania poszczególnych zakazów obowiązujących na terenach parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu, nie wynikających z kompetencji Gminy lub innych jednostek.

Dokumentami na podstawie których wydawane są poszczególne opinie oraz winny funkcjonować chronione tereny, będące pod nadzorem ZPKWM są:

  • uchwały (lub rozporządzenia) dotyczące poszczególnych parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu

Uchwały i rozporządzenia

  • plany ochrony parków krajobrazowych

Plany Ochrony

ZPKWM udostępnia w geoportalu granice poszczególnych parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu

Kompetencje Rady Gminy w stosunku do parków krajobrazowych i OCHK

Rada Gminy może wystąpić z wnioskiem o utworzenie parku krajobrazowego lub obszaru chronionego krajobrazu. Wniosek taki powinien zostać rozpatrzony w terminie 3 miesięcy przez sejmik województwa.

Rada Gminy uzgadnia projekt uchwały sejmiku województwa w sprawie utworzenia, zmiany granic lub likwidacji parku krajobrazowego lub obszaru chronionego krajobrazu. Brak przedstawienia stanowiska w terminie miesiąca od daty otrzymania projektu uchwały jest uważane za uzgodnienie projektu.

Rada gminy może odmówić uzgodnienia projektu uchwały, wyłącznie w przypadku, gdy przyjęcie tej uchwały prowadziłoby do ograniczenia możliwości rozwojowych gminy wynikających z ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w stopniu nieproporcjonalnym do wartości jakie park krajobrazowy lub obszar chronionego krajobrazu ma chronić

Dokumenty planistyczne gmin

Projekty studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w części dotyczącej parku krajobrazowego lub obszaru chronionego krajobrazu, wymagają uzgodnienia z właściwym regionalnym dyrektorem ochrony środowiska w zakresie ustaleń tych planów, mogących mieć negatywny wpływ na ochronę przyrody parku krajobrazowego lub obszaru chronionego krajobrazu.

Plan ochrony parku krajobrazowego a dokumenty planistyczne gmin

Plan ochrony parku krajobrazowego zawiera m.in. ustalenia do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, dotyczące eliminacji lub ograniczenia zagrożeń wewnętrznych lub zewnętrznych.