Parki
krajobrazowe


OCHRONA PRZYRODY

Na terenie Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego występują również inne formy ochrony przyrody. Są to: rezerwat przyrody, pomniki przyrody oraz obszar Natura 2000.

REZERWAT PRZYRODY

Rezerwat przyrody to jedna z najwyższych form ochrony prawnej, którą obejmuje się wybitne, bardzo cenne obszary. Na terenie Parku znajduje się tylko jeden rezerwat, chroniący elementy przyrody nieożywionej. Należy pamiętać, że w rezerwacie przyrody można poruszać się tylko po wyznaczonych szlakach turystycznych lub ścieżkach dydaktycznych.

Kamień – Grzyb

  • Data utworzenia: 1962 r.
  • Powierzchnia: 1,83 ha

Rezerwat przyrody nieożywionej, powołany w celu ochrony fragmentu buczyny karpackiej oraz ciekawych form skałkowych, zbudowanych z piaskowca istebniańskiego. Jedna z nich to oderwana skałka o kształcie zbliżonym do ostrosłupa, natomiast druga to typowy grzyb skalny, z szeroką częścią górną (około 26 metrów obwodu) i węższą dolną (17 metrów obwodu). Jego wysokość to około 7 metrów. Na skałkach można zauważyć kilka łacińskich imion i dat. Są to prawdopodobnie imiona zakonników z dawnego klasztoru Ojców Karmelitów, wyryte w czasie wycieczki w te tereny.

POMNIKI PRZYRODY

Na terenie Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego znajduje się 31 pomników przyrody. Tą indywidualną formą ochrony objęte są m.in. okazałe i cenne formy skałkowe, drzewa czy też grupy drzew. Wśród nich największą liczbę stanowią lipy drobnolistne, znajdujące się między innymi wokół zamku w Wiśniczu oraz na jego murach, a także wokół kościoła św. Wojciecha w Starym Wiśniczu. Chronione są też: dęby szypułkowe, topole białe, topole nadwiślańskie (czarne), graby pospolite, jesiony wyniosłe, lipy szerokolistne, klony zwyczajne oraz jawory. W ten sposób chronione są również ciekawe i cenne ze względów geologicznych formy skałkowe, znajdujące się na Duchowej Górze, na wzgórzu Paprotna („Kamienie Brodzińskiego”) oraz w Chronowie („Skałki Chronowskie”).


OBSZAR NATURA 2000

Nowy Wiśnicz

Specjalny obszar ochrony siedlisk „Nowy Wiśnicz” zajmuje powierzchnię 325,7 ha. Obejmuje m.in. znajdującą się na zamku w Wiśniczu kolonię rozrodczą podkowca małego, miejsce zimowania, a także żerowania nietoperzy. Stwierdzono tutaj kilkadziesiąt osobników podkowca małego i kilka nocka orzęsionego. Zanotowano również występowanie pojedynczych osobników nocka dużego oraz mopka. Inne cenne gatunki zwierząt zamieszkujące ten teren to: traszka karpacka, traszka grzebieniasta i kumak górski.