Parki
krajobrazowe


FLORA

Przyroda ożywiona Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego jest bardzo bogata, a bogactwo to wynika między innymi z dużej różnorodności siedlisk przyrodniczych, występujących na terenie Parku. Sporą jego część zajmują lasy. Wśród nich wyróżnić można kilka podstawowych kompleksów: położoną w zachodniej części Parku Puszczę Dulowską, Las Zwierzyniecki zajmujący jego część centralną, Las Zabierzowski porastający wschodnie tereny Parku, a także zalesienia w okolicach Wygiełzowa, Babic i Regulic. Kompleksy te tworzą różne zbiorowiska leśne.

Do najczęściej spotykanych należą grądy. Tworzą je przede wszystkim gatunki takie jak: grab, dęby (szypułkowy i bezszypułkowy), buk czy jodła. Wśród krzewów możemy tam spotkać m.in. leszczynę, jarzębinę czy bez czarny, a w bogatym runie podziwiać na przykład zawilca gajowego, gwiazdnicę wielkokwiatową i fiołka leśnego. Oprócz grądów na terenie Parku wykształciła się również żyzna buczyna karpacka, bór sosnowy i sosnowo-dębowy, a w dolinach rzek, na terenach o dużej wilgotności i żyzności podłoża – bagienne łęgi olszowe.

W Tenczyńskim Parku Krajobrazowym występują nie tylko siedliska leśne. Na nasłonecznionych stokach i ostańcach wapiennych wykształciły się murawy kserotermiczne. Z kolei na obszarach podmokłych, zabagnionych czy nadrzecznych, występują młaki turzycowe, trzcinowiska i podmokłe łąki. Nieco suchsze tereny porastają wyjątkowo piękne łąki ostrożeniowe, na których wczesną wiosną kwitną kaczeńce, a później fioletowe ostrożenie łąkowe i żółte kosaćce.

Wartość przyrodnicza Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, oprócz dużej różnorodności siedlisk przyrodniczych, wynika także z dużego ich bogactwa gatunkowego oraz występowania wielu gatunków niezwykle cennych, rzadkich, objętych ochroną prawną. Mamy tu między innymi stanowiska takich osobliwości przyrodniczych jak: fiołek bagienny, lilia złotogłów, kruszczyk drobnolistny, czy rosiczka okrągłolistna. Występuje tu również stosunkowo rzadka w dolinie Wisły kwitnąca forma bluszczu pospolitego.