Parki
krajobrazowe


FLORA

Położenie Rudniańskiego Parku Krajobrazowego na obszarze Jury Krakowsko-Częstochowskiej determinuje oczywiście jego wapienną budowę geologiczną i charakterystyczną dla tego obszaru rzeźbę terenu. Należy jednak pamiętać, że wapienne skały to nie tylko element krajobrazu, ale także, a może przede wszystkim podłoże, na którym rozwija i toczy się życie. Ekosystemy naskalne, rozwijające się na zrębowym wzgórzu zbudowanym z górnojurajskich wapieni to jeden z typów siedlisk obserwowanych w Parku. Bardzo charakterystyczne dla wapiennych wzgórz jest stepowienie, co powoduje, że porasta je roślinność kserotermiczna, lubiąca miejsca o niskiej wilgotności i mocnym nasłonecznieniu.

Uzupełniają ją murawy naskalne oraz zarośla tarninowe i płaty grądu. Z gatunków ciepłolubnych szczególnie cennych, podlegających ochronie prawnej, występują tu między innymi: dziewięćsił bezłodygowy, kruszczyk szerokolistny oraz pierwiosnek lekarski i wyniosły. Murawy kserotermiczne i naskalne w pierwszej kolejności kojarzą się tu oczywiście z rezerwatem przyrody Kajasówka, ale znajdziemy je również na stokach wzniesień okalających dolinę potoku Rudno.

W Rudniańskim Parku Krajobrazowym występują także ekosystemy leśne, łąkowe i rzeczne, które przeplatając się ze sobą tworzą niepowtarzalny krajobraz.

Ekosystemy leśne kojarzą się niemal natychmiast z samą doliną potoku Rudno, gdzie oprócz kwaśnej buczyny i grądu występują płaty różnego typu łęgów, współtworzące ekosystem nadrzeczny. W innych miejscach na terenie Parku, pierwotne zbiorowiska leśne uległy wyniszczeniu i zostały zamienione na łąki, pastwiska i pola uprawne. Dno doliny potoku Rudno, w znacznej części podmokłe i trudno dostępne, porastają zbiorowiska łęgowe z roślinnością typowo bagienną. W niejednym miejscu obserwować można ogromne połacie wysokich traw, tworzące charakterystyczne i swoiste dla tego obszaru „zielone dywany”. Duże wrażenie sprawia również obfite skupienie chronionego skrzypu olbrzymiego, a także wiele innych chronionych gatunków, jak choćby pióropusznik strusi, kłokoczka południowa, wawrzynek wilczełyko, parzydło leśne czy lilia złotogłów.

Tutaj też możemy spotkać ciekawą roślinę, jaką jest oman szlachtawa, mający szerokie zastosowanie w medycynie ludowej (działanie antyseptyczne, przeciwgrzybiczne, przeciwbólowe, rozluźniające). W dolinie potoku Rudno wartym uwagi jest także Wąwóz Wrzosy. To część doliny o długości zaledwie jednego kilometra, która swoją nazwę zawdzięcza dużym obszarom nieużytków pokrytych wrzosowiskami.