Parki
krajobrazowe


OCHRONA PRZYRODY

Na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego występują również inne formy ochrony przyrody. Są to rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, użytki ekologiczne oraz obszary Natura 2000.

REZERWATY PRZYRODY

Rezerwat przyrody to jedna z najwyższych form ochrony prawnej, którą obejmuje się wybitne, bardzo cenne obszary. Na terenie Parku występują głównie rezerwaty leśne, co nie oznacza, że nie chronią również innych obiektów przyrodniczych. Należy pamiętać, że w rezerwacie przyrody można poruszać się tylko po wyznaczonych szlakach turystycznych lub dydaktycznych.

Rezerwat przyrody „Baniska”

 • Data utworzenia: 1924 r. (reaktywowany w 1955 r.)
 • Powierzchnia: 141,96 ha

Rezerwat leśny. Chroni naturalne, górskie zbiorowiska leśne, głównie w postaci lasu jodłowo-bukowego z niewielką domieszką świerka.

Rezerwat przyrody „Barnowiec”

 • Data utworzenia: 1924 r. (reaktywowany w 1957 r.)
 • Powierzchnia: 44,57 ha

Rezerwat typu leśnego. Dominuje w nim buczyna karpacka, ale występują również niewielkie płaty jaworzyny górskiej.

Rezerwat przyrody „Hajnik”

 • Data utworzenia: 1974 r.
 • Powierzchnia: 16,63 ha

Rezerwat leśny chroniący naturalny las jodłowy.

Rezerwat przyrody „Kłodne nad Dunajcem”

 • Data utworzenia: 1964 r.
 • Powierzchnia: 79,51 ha

Rezerwat leśny. Chroni naturalne zbiorowiska buczyny karpackiej i kwaśnej.

Rezerwat przyrody „Las Lipowy Obrożyska”

 • Data utworzenia: 1919 r. (reaktywowany w 1957 r.)
 • Powierzchnia: 98,67 ha

Utworzony w celu zachowania pierwotnego lasu grabowo – lipowego.

Rezerwat przyrody „Lembarczek”

 • Data utworzenia: 1985 r.
 • Powierzchnia: 47,16 ha

Jest to rezerwat leśny. Chroni naturalne drzewostany jodłowo-bukwe oraz pojedyncze okazy jawora.

Rezerwat przyrody „Łabowiec”

 • Data utworzenia: 1924 r. (reaktywowany w 1957 r.)
 • Powierzchnia: 53,85 ha

Rezerwat typu leśnego. Ochrania fragmenty pierwotnego lasu jodłowo-bukowego.

Rezerwat przyrody „Nad Kotelniczym Potokiem”

 • Data utworzenia: 1959 r.
 • Powierzchnia: 26,50 ha

Jest typowo leśnym rezerwatem, chroniącym pierwotny las regla dolnego, głównie w postaci buczyny karpackiej.

Rezerwat przyrody „Okopy Konfederackie”

 • Data utworzenia: 1963 r.
 • Powierzchnia: 2,62 ha

Niewielki rezerwat przyrody o typie krajobrazowo- -historycznym.

Rezerwat przyrody „Pusta Wielka”

 • Data utworzenia: 1963 r.
 • Powierzchnia: 2,58 ha

Niewielki rezerwat typu leśnego, chroni przede wszystkim naturalny las regla dolnego z reliktowym stanowiskiem sosny.

Rezerwat przyrody „Uhryń”

 • Data utworzenia: 1924 r. (reaktywowany w 1957 r.)
 • Powierzchnia: 16,51 ha

Rezerwat o typie leśnym. Chroni starodrzew bukowo- -jodłowy, będący pozostałością Puszczy Karpackiej.

Rezerwat przyrody „Wierchomla”

 • Data utworzenia: 1983 r.
 • Powierzchnia: 25,37 ha

Rezerwat chroniący naturalny las bukowo-jodłowy oraz formy skałkowe.

Rezerwat przyrody „Żebracze”

 • Data utworzenia: 1995 r.
 • Powierzchnia: 44,67 ha

Rezerwat o typie leśnym. Chroni naturalny las bukowo- -jodłowy, unikalne stanowiska porostów oraz formy skałkowe.

POMNIKI PRZYRODY

Na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego znajduje się prawie 130 pomników przyrody. Tymi indywidualnymi formami ochrony objęte są przede wszystkim okazałe drzewa, aleje drzew, skałki, źródła, mofeta, stawy oraz koryta potoków. Wśród drzew najczęściej chronione są: lipa drobnolistna, modrzew europejski, dąb szypułkowy, jesion wyniosły, a także sosna wejmutka i brzoza. Chronione formy skałkowe, znajdują się głównie w partiach wierzchowinowych i są zbudowane z utworów piaskowcowo-zlepieńcowatych.

Przykładami są między innymi: Wierch nad Kamieniem, Diabelski Kamień, Diabelskie Ściany, a także skałki w Łomicy-Zdrój i okolicach Wierchomli. Pomnikami przyrody są również liczne źródła, znajdujące się przykładowo w Rytrze, Szczawniku, Jastrzębiku, Łomnicy-Zdrój czy Wierchomli Wielkiej. Jednym z bardziej wartościowych obiektów chronionych jako pomnik przyrody jest mofeta w Muszynie-Złockie. Tym typem ochrony prawnej objęto również stawy Czarna Młaka w Powroźniku oraz staw w Wierchomli, a także koryta potoku Łomniczanka i Potoku Życzanowskiego.

 

UŻYTKI EKOLOGICZNE

Bunior

Użytek ekologiczny utworzony w 2009 roku, położony w Wierchomli Wielkiej, w okolicy Szkoły Podstawowej. Chroni stanowiska cennych gatunków roślin i zwierząt.

Łąka ostrożeniowa

Użytek ekologiczny, położony na terenie gminy Rytro, w okolicy Hotelu Perła Południa. Został utworzony w 1998 roku, w celu ochrony podmokłej łąki z cennymi gatunkami roślin.

Gminny Park Ekologiczny

Położony w dolinie potoku Roztoka Wielka, chroni unikatowe stanowiska fauny i flory, charakterystyczne dla terenów podmokłych w górach. Użytek ten został utworzony w 1998 roku.

Stary kamieniołom

Użytek ekologiczny położony w Dolinie Roztoki, na terenie starego kamieniołomu. Został utworzony w 1997 roku, w celu ochrony następujących elementów: ściany skalnej zbudowanej z piaskowca magurskiego, młaki porośniętej roślinnością błotną oraz fragmentów murawy kserotermicznej..

 

OBSZARY NATURA 2000

Obszar Natura 2000 „Krynica”

Specjalny obszar ochrony siedlisk o powierzchni 168,3 ha. Stanowi jedną z ważniejszych kolonii nocka dużego w Karpatach, liczącą około 300-500 osobników. Jest to też miejsce występowania dużej kolonii podkowca małego. Ssaki te zajmują głównie strych położonej wśród drzew miejscowej cerkwi.

Obszar Natura 2000 „Ostoja Popradzka”

Specjalny obszar ochrony siedlisk o powierzchni 57 931 ha. W znacznym stopniu pokrywa się z Popradzkim Parkiem Krajobrazowych, obejmując pasma: Radziejowej i Jaworzyny Krynickiej. Elementami Ostoi o bardzo dużej wartości są przede wszystkim dobrze zachowane, naturalne drzewostany, łąki górskie, obszary źródliskowe oraz doliny dużych rzek górskich. W terenie dominują lasy jodłowo-bukowe. W najwyższych partiach górskich występują połacie boru świerkowego. W dolinach rzek znajdują się lasy liściaste – grądy, łęgi i zarośla wierzbowe. Stwierdzono tu w sumie 11 rodzajów siedlisk cennych z europejskiego punktu widzenia. Lasom towarzyszy bogaty świat zwierząt, w tym typowe gatunki puszczańskie: niedźwiedź, ryś, żbik, wilk, kuraki leśne, bocian czarny, puchacz, orzeł przedni i wiele innych.