Parki
krajobrazowe


OCHRONA PRZYRODY

Na terenie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki niektóre cenne obiekty i obszary objęte są dodatkowo innymi formami ochrony przyrody. Są to pomniki przyrody oraz Obszary Natura 2000.

POMNIKI PRZYRODY

Na terenie Parku zlokalizowanych jest 7 obiektów objętych tą indywidualną formą ochrony. Są to:

  • dąb szypułkowy w Ryglicach,
  • lipa drobnolistna w Czermnej,
  • trzy dęby szypułkowe oraz głaz narzutowy mający kształt ambony, zbudowany z piaskowców należących do warstw godulskich, zlokalizowane w rejonie Burzyna,
  • forma skałkowa zbudowana z piaskowców należących do warstw istebniańskich, mająca postać grzędy skalnej, znajdująca się w okolicach Żurowej.

OBSZARY NATURA 2000

Biała Tarnowska

Specjalny obszar ochrony siedlisk o powierzchni 957,5 ha, który na terenie Parku ciągnie się wzdłuż rzeki Białej, na odcinku od Gromnika do Tuchowa. Jego celem ochrony jest zachowanie naturalnego charakteru rzeki oraz roślinności nadrzecznej. Stwierdzono tu występowanie 16 gatunków ryb. Najliczniej reprezentowane są: strzebla potokowa, kleń, brzanka oraz pstrąg potokowy.

Ostoja w Paśmie Brzanki

Specjalny obszar ochrony siedlisk o powierzchni 788,9 ha, obejmujący najwyższe partie zachodniej części Pasma Brzanki. Służy on ochronie zbiorowisk leśnych na pogórzu Karpackim. Wśród nich na uwagę zasługują: żyzna buczyna karpacka, kwaśna buczyna górska, niewielkie płaty jaworzyny z języcznikiem zwyczajnym i grąd subkontynentalny. W dolinach potoków występuje łęg podgórski. Chronionymi przedstawicielami fauny są: bóbr europejski, wydra, traszka grzebieniasta czy kumak górski.

Liwocz

Specjalny obszar ochrony siedlisk o powierzchni 327,7 ha, tylko w niewielkiej części znajdujący się w małopolskiej części Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki. Ochronie podlegają w nim przede wszystkim płaty żyznej buczyny karpackiej.