Parki
krajobrazowe


OCHRONA PRZYRODY

Na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd występują licznie inne formy ochrony przyrody, o różnej randze ochrony. Są to rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, użytek ekologiczny oraz obszary Natura 2000.

REZERWATY PRZYRODY

Rezerwat przyrody „Góra Stołowa im. Ryszarda Malika”

  • Data utworzenia: 2021 r.
  • Powierzchnia: 96,09 ha

Rezerwat przyrody położony jest na północ od miejscowości Jaroszowiec. Celem ochrony jest zachowanie naturalnych zbiorowisk leśnych: żyznej buczyny sudeckiej, jaworzyny z języcznikiem, storczykowej buczyny karpackiej oraz stanowisk chronionych gatunków roślin i grzybów. Obszar ten cechuje się zróżnicowaną rzeźbą terenu.

Rezerwat przyrody „Pazurek”

  • Data utworzenia: 2008 r.
  • Powierzchnia: 187,91 ha

Rezerwat przyrody położony na wschód od miejscowości Klucze, o charakterze leśnym z elementami przyrody nieożywionej. Na jego terenie występują zbiorowiska leśne z żyzną buczyną sudecką, buczyną storczykową, kwaśną buczyną niżową, a także liczne stanowiska rzadkich i chronionych gatunków roślin. Znajdują się tu również wapienne ostańce skalne.

Rezerwat przyrody „Michałowiec”

  • Data utworzenia: 1959 r.
  • Powierzchnia: 12,12 ha

Rezerwat przyrody o typie florystycznym. Na jego terenie, oprócz kwaśnej buczyny niżowej, występuje naturalny fragment ciepłolubnej buczyny storczykowej z cennymi gatunkami roślin w runie. Na uwagę zasługuje przede wszystkim bardzo bogate stanowisko obuwika pospolitego – główny cel ochrony tego rezerwatu przyrody.

 

POMNIKI PRZYRODY

Największą liczbę pomników przyrody na terenie Parku stanowią wapienne formy skałkowe. Znajdują się one przede wszystkim w rejonie Syborowej Góry, Pomorzańskich Skałek, miejscowości Klucze oraz Doliny Wodącej. Chronione są również pojedyncze, okazałe drzewa (np. lipa drobnolistna, klon jesionolistny, tulipanowiec amerykański), rosnące w parku otaczającym dwór w Porębie Dzierżnej. Tą formą ochrony prawnej objęte jest także źródło przy Czarnym Lesie.

 

UŻYTEK EKOLOGICZNY

Pustynia Błędowska

  • Data utworzenia: 1995 r.
  • Powierzchnia: 683,91 ha (515,87 ha w woj. małopolskim)

Użytek obejmuje piaszczyste tereny z pozostałościami śródlądowych piasków wydmowych. Znajdują się tu interesujące formy morfologiczne, rzadkie i chronione gatunki fauny oraz flory oraz zbiorowiska muraw napiaskowych.

OBSZARY NATURA 2000

Obszar Natura 2000 Jaroszowiec

Specjalny obszar ochrony siedlisk o powierzchni 584,8 ha, obejmujący trzy izolowane enklawy: rejon Januszkowej Góry, teren rezerwatu przyrody „Pazurek” oraz rejon Stołowej Góry. Chronione są w nim głównie duże powierzchnie lasu bukowego (buczyna sudecka, storczykowa i niżowa) oraz liczne, wapienne ostańce skalne.

Obszar Natura 2000 Ostoja Środkowojurajska

Specjalny obszar ochrony siedlisk o powierzchni 5 767,5 ha, położony na granicy województwa małopolskiego i śląskiego, pomiędzy Ryczowem, Ogrodzieńcem, Rodakami i Strzegową. W jego skład wchodzą łagodne wzniesienia, poprzecinane licznymi dolinami, porośnięte głównie zbiorowiskami buczyny sudeckiej oraz jaworzyny górskiej. Znajdują się w nim również liczne formy skałkowe i związane z nimi zbiorowiska muraw naskalnych i kserotermicznych.

Obszar Natura 2000 Michałowiec

Niewielki, specjalny obszar ochrony siedlisk o powierzchni 12,1 ha, pokrywający się z rezerwatem przyrody „Michałowiec”. Na jego terenie występuje przede wszystkim ciepłolubna buczyna storczykowa oraz buczyna niżowa. Znajduje się w nim jedno z najbogatszych w Polsce stanowisk zagrożonego gatunku storczyka – obuwika pospolitego.

Obszar Natura 2000 Pustynia Błędowska

Specjalny obszar ochrony siedlisk o powierzchni 1 963,9 ha, obejmujący teren Pustyni Błędowskiej oraz leśne tereny nad rzeką Biała Przemsza. Jest to śródlądowy obszar występowania piasków z interesującymi formami eolicznymi, na których rozwinęły się siedliska muraw napiaskowych i wydm śródlądowych z murawami szczotlichowymi.