Parki
krajobrazowe


FLORA

Park Krajobrazowy Orlich Gniazd jest bardzo ciekawy pod względem przyrody ożywionej. Flora Parku w dużej mierze związana jest z występującymi tu podłożami: wapiennym i piaszczystym. Znaczna część wierzchowiny oraz piaszczystych obniżeń pokryta jest lasem. W sporej części są to suche bory sosnowe i mieszane, ale w wielu miejscach występują znacznej wielkości płaty cenniejszych i bogatszych florystycznie lasów liściastych.

Na stokach i w dolinach spotkać można żyzną buczynę sudecką, z reprezentatywnymi dla niej gatunkami runa (m.in. szczyrem trwałym i marzanką wonną). W obrębie wapiennych wzgórz, między innymi w rezerwacie Pazurek, znajdziemy płaty żyznej buczyny niżowej. W miejscach o mniejszej żyzności gleby rośnie kwaśna buczyna, charakteryzująca się runem ubogim florystycznie.

Gdzieniegdzie występują siedliska grądowe, a w miejscach bardziej oświetlonych ciepłolubna buczyna storczykowa, z udziałem charakterystycznych dla niej gatunków z rodziny storczykowatych. Rośnie tu m.in. kruszczyk rdzawoczerwony i szerokolistny, buławnik czerwony i mieczolistny, gnieźnik leśny czy żłobik koralowy. Na uwagę zasługuje występowanie w rezerwacie przyrody „Michałowiec” bogatej populacji obuwika pospolitego, dla ochrony której rezerwat ten został utworzony. Wartym uwagi jest ponadto fakt, że sporo lasów występujących na terenie Parku to drzewostany o charakterze zbliżonym do naturalnego.

Na suchych, dobrze nasłonecznionych stokach, których na obszarze Parku nie brak, spotkać można roślinność tworzącą murawy kserotermiczne. Na wapiennych ścianach skalnych występują murawy naskalne, a na terenach piaszczystych – murawy napiaskowe, szczególnie kojarzące się z Pustynią Błędowską. Wśród roślinności murawowej występują między innymi takie gatunki jak: rojownik pospolity, czosnek skalny, macierzanka piaskowa, rozchodnik ostry, płonnik włosisty, a także wiele traw.

Pewną część fitocenozy Parku stanowią zbiorowiska łąkowe i ruderalne, a w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Biała Przemsza – roślinność łęgowa. Tereny nieużytków i podnóża skał zazwyczaj porastają zarośla leszczyny, dzikiej róży oraz bardzo ekspansywnej tarniny i jałowców. Dodatkowo, na terenie Parku stwierdzono występowanie wielu roślin rzadkich i chronionych lub częściowo chronionych, jak: wawrzynek wilczełyko, śnieżyczka przebiśnieg, lilia złotogłów, goryczuszka gorzkawa, języcznik zwyczajny czy pomocnik baldaszkowy.