Parki
krajobrazowe


OCHRONA PRZYRODY

Na terenie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego występują inne formy ochrony przyrody, są to: rezerwaty przyrody, pomniki przyrody, użytek ekologiczny, stanowisko dokumentacyjne oraz obszary Natura 2000.

REZERWATY PRZYRODY

Rezerwat przyrody to jedna z najwyższych form ochrony przyrody, którą obejmuje się wybitne, bardzo cenne obszary. Należy pamiętać, że poruszać się w nim można tylko po wyznaczonych szlakach turystycznych i ścieżkach dydaktycznych.  

Styr

  • Data utworzenia: 1998 r.
  • Powierzchnia: 97,83 ha

Rezerwat przyrody położony na stokach góry Styr, utworzony w celu ochrony naturalnych ekosystemów leśnych, przełomu Paleśnianki oraz wielu rzadkich gatunków roślin, fragmentu obszaru zalegania wód mineralnych, a także nieczynnego kamieniołomu „Bodzanty” z okresu I wojny światowej. Zbiorowiska leśne rezerwatu są zróżnicowane – występuje tu zespół żyznej buczyny karpackiej w formie podgórskiej, kwaśna buczyna górska oraz wyżynne jodłowe bory mieszane.

Skamieniałe Miasto

  • Data utworzenia: 1974 r.
  • Powierzchnia: 15,01 ha

Rezerwat przyrody nieożywionej znajduje się na południe od Ciężkowic. Tworzy go kilka enklaw. Utworzony został dla ochrony grupy form skałkowych, zbudowanych z piaskowcowo-zlepieńcowatych utworów należących do wydzielenia piaskowca ciężkowickiego. Teren ten chroniony był już od 1931 roku. Obszar rezerwatu porasta głównie mieszany las sosnowo-dębowy. W warstwie podszytu można zauważyć: leszczynę, kruszynę pospolitą, jałowca pospolitego i jarząb pospolity.


POMNIKI PRZYRODY

Na terenie Parku znajduje się 28 obiektów objętych tą indywidualną formą ochrony prawnej, głównie okazy lip drobnolistnych oraz dębów szypułkowych. Tą formą ochrony objęte są również ciekawe i cenne obiekty geologiczne, są to piaskowcowo – zlepieńcowate formy skałkowe: „Wieprzek”, „Wychodnia skalna”, „Diable Boisko” oraz jar „Wodospad”. Pomnikami przyrody nieożywionej są również: stary, nieczynny kamieniołom piaskowca w Ostruszy, ze ścianami o wysokości do 21 metrów. Nie można zapomnieć o dwóch źródłach wód siarczkowych „Jacek” i „Paweł”.

UŻYTEK EKOLOGICZNY

Polichty

  • Data utworzenia: 1998 r.
  • Powierzchnia: 13,33 ha

Użytek położony w malowniczej dolinie, gdzie ochroną prawną objęte są fragmenty ekosystemów: leśnego, wodnego i łąkowego.  Występują tutaj stanowiska wielu chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt. Przy Użytku funkcjonuje Ośrodek Edukacji Ekologicznej, prowadzony przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Dla grup zorganizowanych i turystów indywidualnych wytyczone są trzy ścieżki przyrodnicze: „Polichty – Sucha Góra”, „Pod Kurhan” oraz „Na Budzyń”. Nieopodal Użytku znajdują się źródła wód siarczkowych.

STANOWISKO DOKUMENTACYJNE

Kamieniołom „Tursko”

  • Data utworzenia: 1998 r.
  • Powierzchnia: 0,4 ha

Jest to nieczynny kamieniołom, w którym wydobywane były gruboławicowe piaskowce ciężkowickie.

OBSZARY NATURA 2000

Ostoje Nietoperzy okolic Bukowca

Specjalny obszar ochrony siedlisk składający się z czterech niewielkich enklaw. Jego ogólna powierzchnia wynosi 586,3 ha. Na terenie Parku obejmuje kościoły w Paleśnicy oraz Bruśniku, a także tereny bezpośrednio do nich przylegające. Obiekty te stanowią kolonie rozrodcze nietoperzy. Ochronie podlegają tu przede wszystkim: podkowiec mały i nocek duży.

Biała Tarnowska

Specjalny obszar ochrony siedlisk. Jego ogólna powierzchnia wynosi 957,5 ha. Na obszarze Parku ciągnie się wzdłuż rzeki Białej na odcinku od Bruśnika do Gromnika, z niewielką przerwą w okolicach Ciężkowic. Celem ochrony jest zachowanie różnorodnych siedlisk roślinności nadrzecznej, a także zwierząt rzadkich związanych ze środowiskiem wodnym. Występują tu m.in. brzanka, głowacz białopłetwy, kumak górski i skójka gruboskorupowa.

Dolny Dunajec

Specjalny obszar ochrony siedlisk. Jego ogólna powierzchnia wynosi 1 293,9 ha. Pokrywa się z Parkiem jedynie na niewielkim obszarze, w rejonie miejscowości Piaski – Drużków. Ochronie podlega przede wszystkim: pionierska roślinność na kamieńcach górskich potoków, lasy łęgowe kilka gatunków ryb (minóg strumieniowy, boleń, brzanka, głowacz białopłetwy).