Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu ochrony dla Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego uprzejmie informuje, iż od dnia 02 lutego 2022 r. został wyłożony do publicznego wglądu projektu zmiany planu ochrony dla Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego w zakresie zmian zapisów zakresu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Skawiński obszar łąkowy PLH120079 oraz zakresu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy PLH120065.

Z opracowaniem można się zapoznać w dniach 02.02.2022 r. do 24.02.2022 r. włącznie, w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Oddział Kraków, ul. Vetulaniego 1A, 31-227 Kraków, a także z wersją elektroniczną zamieszczoną na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/zpkwmalopolskiego w dziale Ogłoszenia/Inne ogłoszenia.

Pełna treść ogłoszenia poniżej lub do pobranie w pdf.

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1 pkt 3, ust. 1a i 3, art. 20, art. 21 oraz art. 28. ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2021 poz. 1098), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2021 poz. 247 z późn. zm.) oraz § 3, 6 i 19 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. (Dz. U. 2005 nr 94 poz. 794), Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego  informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu ochrony dla Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego w zakresie zmian zapisów zakresu planu zadań ochronnych dla  obszaru Natura 2000 Skawiński obszar łąkowy PLH120079 oraz zakresu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy PLH120065.
Projekt zmiany planu ochrony wykłada się do publicznego wglądu na okres od 02.02.2022 r. do 24.02.2022 r. włącznie. W tym czasie, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3-4 w zw. z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowane osoby i  jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu zmiany planu ochrony.
Z opracowaniem można się zapoznać w dniach 02.02.2022 r. do 24.02.2022 r. włącznie, w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Oddział Kraków, ul. Vetulaniego 1A, 31-227 Kraków, a także z wersją elektroniczną zamieszczoną na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/zpkwmalopolskiego w dziale Ogłoszenia/Inne ogłoszenia.
Wnioski i zastrzeżenia do planu można składać w terminie 02.02.2022 r. do 24.02.2022 r. włącznie drogą pisemną na adres: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego – Oddział Kraków, ul. Vetulaniego 1A, 31-227 Kraków, lub na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: krakow@zpkwm.pl, korzystając z formularza zamieszczonego na ww. stronie internetowej.
Uwagi i wnioski przedstawione po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Podczas wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 02.02.2022 r. do 24.02.2022 r. projektu zmiany planu ochrony dla Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego nie wpłynęły żadne wnioski, zastrzeżenia lub uwagi do projektu zmiany planu ochrony.