Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd

 

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego uprzejmie informuje, iż od dnia 02 maja 2023 r. będzie wyłożony do publicznego wglądu projektu planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd zlokalizowanego w granicach województwa małopolskiego, uwzględniającego zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Michałowiec PLH120011.

Wnioski i zastrzeżenia do planu można składać w terminie do 31 maja 2023 r. włącznie.

Pełna treść OGŁOSZENIA:

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1 pkt 3, ust. 1a, art. 20, art. 21 oraz art. 28. ust. 4  ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2022 poz. 916 z późn. zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2022 poz. 1029 z późn. zm.) oraz § 6 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r.  (Dz. U. 2005 nr 94 poz. 794),

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego informuje o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd zlokalizowanego w granicach województwa małopolskiego, uwzględniającego zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Michałowiec PLH120011.

Projekt planu ochrony wykłada się do publicznego wglądu na okres od 02.05.2023 r.
do 31.05.2023 r. włącznie
. W tym czasie, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3-4 w zw. z art. 40 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu planu ochrony.

Z opracowaniem można się zapoznać w dniach od 02.05.2023 r. do 31.05.2023 r. włącznie, w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Oddział Kraków, ul. Vetulaniego 1A,
31-227 Kraków, a także z wersją elektroniczną zamieszczoną na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/zpkwmalopolskiego w dziale Ogłoszenia/Inne ogłoszenia.

Wnioski i zastrzeżenia do planu można składać w terminie od 02.05.2023 r. do 31.05.2023 r. włącznie drogą pisemną na adres: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego – Oddział Kraków, ul. Vetulaniego 1A, 31-227 Kraków, lub na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: krakow@zpkwm.pl, korzystając z formularza zamieszczonego na ww. stronie internetowej.

Analiza i rozpatrzenie zgłoszonych uwag zostaną opublikowane na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/zpkwmalopolskiego w dziale Ogłoszenia/Inne ogłoszenia.

Uwagi i wnioski przedstawione po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

dr inż. Marcin Guzik

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych

Województwa Małopolskiego