Ogłoszenie o rozpoczęciu prac nad zmianami w planach ochrony

ZAWIADOMIENIE

Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego o rozpoczęciu prac nad
przygotowaniem projektów zmian Planów Ochrony dla parków: Bielańsko-Tynieckiego Parku
Krajobrazowego oraz Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie w zakresie wybranych zapisów dotyczących
obszarów Natura 2000.
Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1 pkt 3, ust. 1a i 3, art. 20, art. 21 oraz art. 28. ust. 3 i 4 ustawy
dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2021 poz. 1098), art. 39 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2021 poz. 247 z późn. zm.) oraz § 3, 6 i 19
Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony
dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz
ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz.U. 2005 nr 94, poz. 794), zawiadamia się o rozpoczęciu
prac zmierzających do zmiany planów ochrony dla parków: Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego oraz
Parku Krajobrazowego „Dolinki Krakowskie” w zakresie wybranych zapisów dotyczących obszarów Natura
2000.
Przewidziane zmiany obejmują uszczegółowienie zapisów dotyczących obszarów Natura 2000:
Skawiński Obszar Łąkowy (PLH 120079), Dębnicko-Tyniecki Obszar Łąkowy (PLH 120065) oraz Dolinki Jurajskie
PLH12000, zawartych w planach ochrony dla Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego oraz Parku
Krajobrazowego Dolinki Krakowskie.
Zapoznanie się z dokumentacją związaną z przygotowaniem zmian planów ochrony jest możliwe
w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, pod adresem: ul. Vetulaniego 1A,
31–227 Kraków. Ewentualne uwagi i wnioski w zakresie przewidzianych zmian w zapisach planów ochrony
należy składać w formie pisemnej na adres Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego,
listownie na adres: ul. Vetulaniego 1A, 31–227 Kraków, lub na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP
Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres:
krakow@zpkwm.pl. Ustosunkowanie się do zgłoszonych wniosków i uwag nastąpi w formie pisemnej
odpowiedzi w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku lub uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag
i wniosków jest Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.
Zgodnie z art. 19 ust. 1a ustawy o ochronie przyrody oraz zgodnie z § 6 ww. Rozporządzenia Ministra
Środowiska, wszystkie zainteresowane osoby i podmioty będą miały prawo po zakończeniu prac nad
opracowaniem zmian planów ochrony dla parków: Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego oraz Parku
Krajobrazowego „Dolinki Krakowskie” do zapoznania się z projektem tych zmian oraz będą miały możliwość
zgłaszania do nich uwag i wniosków.
www.zpkwm.pl
Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego poinformuje w formie
ogłoszenia po zakończeniu prac nad opracowywaniem zmian przedmiotowych planów ochrony o terminie
wyłożenia do publicznego wglądu oraz sposobie składania do nich wniosków i uwag.

Pełna treść zawiadomienia.