Ogłoszenie o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem projektów zmian Planów Ochrony dla parków: PK Pasma Brzanki, Wiśnicko-Lipnickiego PK, PK Beskidu Małego, Tenczyńskiego PK i Rudniańskiego PK

Pełna treść zawiadomienia poniżej lub do pobrania pdf.

ZAWIADOMIENIE

Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego o rozpoczęciu prac nad przygotowaniem projektów zmian Planów Ochrony dla parków: Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki w części położonej na terenie województwa małopolskiego, Wiśnicko – Lipnickiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Beskidu Małego-część położona w województwie małopolskim, Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, Rudniańskiego Parku Krajobrazowego w zakresie wybranych zapisów dotyczących obszarów Natura 2000.

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1 pkt 3, ust. 1a i 3, art. 20, art. 21, art. 28. ust. 3 i 4 oraz art. 29 ust 4, 5 i 6  ustawy  dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2021 poz. 1098 z późn. zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2021 poz. 247 z późn. zm.) oraz § 3, 6 i 19 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz.U. 2005 nr 94, poz. 794), zawiadamia się o rozpoczęciu prac zmierzających do zmiany planów ochrony dla parków: Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, Wiśnicko – Lipnickiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, Rudniańskiego Parku Krajobrazowego w zakresie wybranych zapisów dotyczących obszarów Natura 2000.

Przewidziane zmiany obejmują uszczegółowienie zapisów dotyczących obszarów Natura 2000:  Ostoja w Paśmie Brzanki PLH120047, Nowy Wiśnicz PLH120048, Beskid Mały PLH240023, Dolina Sanki PLH120059, Rudno PLH120058, Rudniańskie modraszki – Kajasówka PLH120077 zawartych w planach ochrony dla Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, Wiśnicko – Lipnickiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, Rudniańskiego Parku Krajobrazowego.

Zapoznanie się z dokumentacją związaną z przygotowaniem zmian planów ochrony jest możliwe
w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, pod adresem: ul. Vetulaniego 1A, 31–227 Kraków, na stronie internetowej www.zpkwm.pl oraz bip.malopolska.pl/zpkwmalopolskiego. Ewentualne uwagi i wnioski w zakresie przewidzianych zmian w zapisach planów ochrony należy składać w formie pisemnej na adres Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, listownie na adres: ul. Vetulaniego 1A, 31–227 Kraków, lub na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sekretariat@zpkwm.pl. Ustosunkowanie się do zgłoszonych wniosków i uwag nastąpi w formie pisemnej odpowiedzi w terminie 21 dni od daty złożenia wniosku lub uwagi. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

Zgodnie z art. 19 ust. 1a ustawy o ochronie przyrody oraz zgodnie z § 6 ww. Rozporządzenia Ministra Środowiska, wszystkie zainteresowane osoby i podmioty będą miały prawo po zakończeniu prac nad opracowaniem zmian planów ochrony dla parków: Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki, Wiśnicko – Lipnickiego Parku Krajobrazowego, Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego, Rudniańskiego Parku Krajobrazowego do zapoznania się z projektem tych zmian oraz będą miały możliwość zgłaszania do nich uwag i wniosków.

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego poinformuje w formie ogłoszenia po zakończeniu prac nad opracowywaniem zmian przedmiotowych planów ochrony o terminie wyłożenia do publicznego wglądu oraz sposobie składania do nich wniosków i uwag.