Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie w zakresie zmian zapisów zakresu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolinki Jurajskie PLH120005.

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego uprzejmie informuje,
iż od dnia 18 marca 2022 r. zostaje wyłożony do publicznego wglądu projektu zmiany planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie w zakresie zmian zapisów zakresu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolinki Jurajskie PLH120005.

Z opracowaniem można się zapoznać w dniach od 18.03.2022 r. do 11.04.2022 r. włącznie, w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Oddział Kraków, ul. Vetulaniego 1A, 31-227 Kraków,
a także z wersją elektroniczną zamieszczoną na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/zpkwmalopolskiego w dziale Ogłoszenia/Inne ogłoszenia.

Wnioski i zastrzeżenia do planu można składać w terminie do 11 kwietnia 2022 r.

Pełna treść OGŁOSZENIA

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1 pkt 3, ust. 1a i 3, art. 20, art. 21 oraz art. 28. ust. 3 i 4 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2021 poz. 1098 z późn. zm.), art. 39 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2021 poz. 247 z późn. zm.) oraz
§ 3, 6 i 19 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. (Dz. U. 2005 nr 94 poz. 794),
Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego informuje o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektu zmiany planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie
w zakresie zmian zapisów zakresu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolinki Jurajskie
PLH120005.
Projekt zmiany planu ochrony wykłada się do publicznego wglądu na okres od 18.03.2022 r.
do 11.04.2022 r. włącznie. W tym czasie, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3-4 w zw. z art. 40 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowane osoby i jednostki
organizacyjne mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu zmiany planu ochrony.
Z opracowaniem można się zapoznać w dniach od 18.03.2022 r. do 11.04.2022 r. włącznie, w siedzibie
Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego Oddział Kraków, ul. Vetulaniego 1A,
31-227 Kraków, a także z wersją elektroniczną zamieszczoną na stronie internetowej:
https://bip.malopolska.pl/zpkwmalopolskiego w dziale Ogłoszenia/Inne ogłoszenia.
Wnioski i zastrzeżenia do planu można składać w terminie od 18.03.2022 r. do 11.04.2022 r. włącznie drogą
pisemną na adres: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego – Oddział Kraków,
ul. Vetulaniego 1A, 31-227 Kraków, lub na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP Zespołu Parków
Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres:
krakow@zpkwm.pl, korzystając z formularza zamieszczonego na ww. stronie internetowej.
Uwagi i wnioski przedstawione po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Pełna treść do pobrania w pdf.

Podczas wyłożenia do publicznego wglądu w dniach od 18.03.2022 r. do 11.04.2022 r. projektu zmiany planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie nie wpłynęły żadne wnioski, zastrzeżenia lub uwagi do projektu zmiany planu ochrony.