Ogłoszenie Dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany planów ochrony dla Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego w zakresie zmian zapisów zakresu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Nowy Wiśnicz PLH120048 oraz dla Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego w zakresie zmian zapisów zakresu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Sanki PLH120059.

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego informuje, iż od dnia 7 września 2022 r. zostały wyłożone do publicznego wglądu projekty zmiany planów ochrony dla Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego w zakresie zmian zapisów zakresu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Nowy Wiśnicz PLH120048 oraz dla Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego w zakresie zmian zapisów zakresu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Sanki PLH120059.

Z opracowaniem można się zapoznać w dniach od 07.09.2022 r. do 28.09.2022 r. włącznie w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, ul. Vetulaniego 1A, 31-227 Kraków, a także z wersją elektroniczną zamieszczona na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/zpkwmalopolskiego w dziale Ogłoszenia/Inne ogłoszenia.

Wnioski i zastrzeżenia do planu można składać w terminie do 28.09.2022 r.

Pełna treść OGŁOSZENIA:

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 19 ust. 1 pkt 3, ust. 1a i 3, art. 20, art. 21 oraz art. 28. ust. 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz.U. 2022 poz. 916 z późn. zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2022 poz. 1029 z późn. zm.) oraz § 3, 6 i 19 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. 2005 nr 94 poz. 794).

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego informuje o wyłożeniu
do publicznego wglądu projektów zmiany planów ochrony dla Wiśnicko-Lipnickiego Parku Krajobrazowego
w zakresie zmian zapisów zakresu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Nowy Wiśnicz PLH120048 oraz dla Tenczyńskiego Parku Krajobrazowego w zakresie zmian zapisów zakresu planu zadań ochronnych dla obszaru
Natura 2000 Dolina Sanki PLH120059.

Projekty zmiany planów ochrony wykłada się do publicznego wglądu na okres od 07.09.2022 r.
do 28.09.2022 r. włącznie
. W tym czasie, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3-4 w zw. z art. 40 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektów zmiany planów ochrony.

Z opracowaniami można się zapoznać w dniach od 07.09.2022 r. do 28.09.2022 r. włącznie, w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, ul. Vetulaniego 1A, 31-227 Kraków, a także z wersjami elektronicznymi zamieszczonymi na stronie internetowej: https://bip.malopolska.pl/zpkwmalopolskiego w dziale Ogłoszenia/Inne ogłoszenia.

Wnioski i zastrzeżenia do projektów planów można składać w terminie od 07.09.2022 r. do 28.09.2022 r. włącznie drogą pisemną na adres: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, ul. Vetulaniego 1A, 31-227 Kraków, lub na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres: sekretariat@zpkwm.pl, korzystając z formularza zamieszczonego na ww. stronie internetowej.

Uwagi i wnioski przedstawione po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Pełna treść do pobrania w pdf.