UTRZYMANIE RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ ŁĄK I PASTWISK GÓRSKICH POPRZEZ PROWADZENIE GOSPODARKI PASTERSKIEJ

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.2 Ochrona różnorodności biologicznej, typ projektu A: Ochrona ekosystemów, siedlisk i gatunków roślin, zwierząt i grzybów.

Projekt polega na powstrzymaniu zjawiska wtórnej sukcesji na cennych przyrodniczo obszarach małopolskich Karpat (Parki Krajobrazowe, Obszary chronionego krajobrazu, Zespoły przyrodniczo krajobrazowe oraz Natura 2000) poprzez prowadzenie wypasu owiec na ok. 3 tys. ha. Najważniejszym elementem projektu jest trzyletni kontrolowany i sterowany wypas owiec na wytypowanych 3 tys. ha, co pozwoli na ochronę gatunkową 5 siedlisk objętych ochroną, 13 gatunków flory, 12 gatunków fauny i jednego gatunku grzybów. Planowana jest budowa 3 bacówek edukacyjnych, w których będzie można zapoznać się z ideą czynnej ochrony siedlisk, chronionymi gatunkami oraz kulturą i tradycją pasterską.

 

 

Dowiedz się więcej na stronie projektu

W pozostałych lokalizacjach umiejscowione zostaną tablice informacyjne opisujące siedliska i cenne gatunki na nich występujące. Projekt zakończy monitoring siedlisk, który zweryfikuje skuteczność i trwałość podejmowanych działań w odniesieniu do zagrożonych siedlisk, co da możliwość stworzenia tzw. dobrych praktyk wypasowych i replikowania działań na większych obszarach Małopolski. Uzupełnieniem projektu będzie zakup niezbędnego wyposażenia służącego monitoringowi siedlisk w trakcie trwania projektu i po jego zakończeniu, szkolenia baców, konferencje otwierające i zamykające, a także publikacje projektowe.

więcej