ROBIMY TLEN – DRZEWA DLA KRAKOWA

Projekt realizowany jest w ramach II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Głównym celem Projektu „Robimy tlen – drzewa dla Krakowa” jest edukacja ekologiczna w zakresie ochrony przyrody. Jego realizacja przyczyni się również do poprawy jakości powietrza w Krakowie – zwiększą się tereny zadrzewione w mieście, podniesie się także świadomość ekologiczna mieszkańców. W ramach projektu zostaną zakupione sadzonki drzew w liczbie 3000 szt. (m.in. lipy, dęby, brzozy, buki, graby – będą to rodzime gatunki drzew, dostosowane do warunków siedliskowych i krajobrazowych terenów przewidzianych do nasadzeń). Drzewa zostaną nasadzone na terenach należących do Województwa Małopolskiego oraz przekazane mieszkańcom Miasta Krakowa. W okresie wiosennym i jesiennym zostanie przeprowadzona akcja edukacyjna w szkołach, przedszkolach, domach opieki, domach dziecka i innych placówkach na terenie Krakowa. Będzie ona miała na celu ukazanie potrzeby dbania o drzewa, ich sadzenia oraz korzyści jakie dzięki nim mają ludzie. Wykonane/zakupione w ramach projektu materiały edukacyjno-promocyjne (m.in. atlasy rozpoznawania drzew, poradniki dbania o drzewa itp.), wspomogą proces uczenia w szkołach.

Harmonogram realizacji zadania:

  • I-III 2018 – przygotowanie do realizacji projektu
  • V 2018 -akcja sadzenia drzew i dystrybucji wśród mieszkańców Krakowa
  • IV-VI 2018 – akcja edukacyjna w krakowskich szkołach, przedszkolach, domach dziecka, domach opieki itp.
  • IX/X 2018 akcja sadzenia drzew i dystrybucji wśród mieszkańców Krakowa
  • IX-XI 2018 – akcja edukacyjna w krakowskich szkołach, przedszkolach, domach dziecka, domach opieki itp.
  • XI 2018 – podsumowanie projektu