Przygotowanie dokumentacji w celu utworzenia Centrów Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska

Celem projektu są działania zmierzające do przygotowania kompleksowej dokumentacji technicznej (wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji pozwolenia na budowę) do utworzenia i wyposażenia sieci (trzech) Centrów Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska:

  1. Jurajskiego Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska i siedziby Oddziału ZPKWM w Krakowie
    w Krakowie;
  2. Pogórzańskiego Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska w m. Jastrzębi;
  3. Popradzkiego Centrum Edukacji Ekologicznej EkoMałopolska i siedziby  Oddziału ZPKWM w m. Rytro.

Wykonana w ramach projektu dokumentacja ma na celu utworzenie w trzech różnych częściach małopolski obiektów służących do edukacji przyrodniczej dzieci i młodzieży jak i osób odwiedzających region małopolski. Powstała infrastruktura będzie służyć do edukacji przyrodniczej i ekologicznej, turystyki edukacyjnej oraz do  ochrony przyrody.  Obiekty będą tak projektowane aby zmniejszyć oddziaływanie budynków na środowisko tzw. będą w nich zastosowane technologie „zielonych obiektów”.  Oczekujemy, że przyczyni się do popularyzacji rozwiązań ekologicznych również w budownictwie jednorodzinnym. Docelowa realizacji inwestycji przyczyni się do  wzrostu zainteresowania miejscowościami (miejscami), w których będą one realizowane. Pozytywnie wpłynie na postrzeganie Małopolski jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku. Realizacja inwestycji jest częścią projektu EkoMałopolska.

Do wykonania dokumentacji dla obiektu w m. Kraków zostanie przeprowadzony konkurs architektoniczny na projekt obiektu. Wykonana w ramach projektu dokumentacja na stworzenie sieci Centrów Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska pozwoli na realizację docelowych inwestycji w nowej perspektywy finansowej.

Undefine
JASTRZEBIA 2

Projekt dofinansowywany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 13 Pomoc Techniczna Działanie 13.2 Przygotowanie Inwestycji Strategicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Całkowita wartość projektu: 1 303 800,00 zł

Dofinansowanie:  854 561,41 zł

Wkład własny (Województwo Małopolskie): 449 238,59 zł

Belka Projekt