PARKI KRAJOBRAZOWE NA TAK – EDUKACJA EKOLOGICZNA I OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI NA TERENIE PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH MAŁOPOLSKI

Projekt współfinasowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu była czynna ochrona siedlisk i gatunków na terenie Parków Krajobrazowych Małopolski oraz edukacja ekologiczna społeczeństwa. W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

  • inwentaryzacja przyrodnicza zbiorników wodnych i form skałkowych na terenie Jurajskich PK oraz popielicowatych na terenie PK Pogórzy i Beskidów,
  • czynna ochronna płazów i gadów związanych ze zbiornikami wodnymi oraz siedlisk naskalnych na terenie JPK oraz popielicowatych na terenie wszystkich parków ZPKWM,
  • zagospodarowanie turystyczne,
  • wydanie publikacji popularno-naukowych,
  • organizacja konferencji naukowej,
  • wykonanie materiałów edukacyjnych i promocyjnych.

W ramach czynnej ochrony form skałkowych na 31 stanowiskach wykonano zabiegi ochrony czynnej obejmujące wykaszanie, usuwanie siewek drzew i krzewów oraz wycinkę drzew.

Przy wybranych formach skałkowych zainstalowano infrastrukturę turystyczną w postaci m.in.: wiat, tablic, ławek, tablic, koszy na śmieci.

W 2019 r. przeprowadzono pilotażowy wypas stada ok. 10 kóz na terenie Doliny Kobylańskiej w ramach czynnej ochrony siedlisk naskalnych i walorów krajobrazowych, finansowany z zaoszczędzonych w projekcie środków.

W ramach ochrony popielicowatych na całym terenie ZPKWM rozwieszano skrzynki dla pilchów, zamontowano przeprawy linowe nad wybranymi drogami leśnymi.

W ramach ochrony zbiorników wodnych przeprowadzono inwentaryzację przyrodniczą
17 zbiorników wodnych na terenie Jurajskich PK ze szczególnym uwzględnieniem herpetofauny i na jej podstawie opracowano propozycję działań ochronnych dla poszczególnych zbiorników wodnych i wytycznych dotyczących ich rewitalizacji. W ramach projektu poddano rewitalizacja 15 zbiorników wodnych, wykonując następujące działania: oczyszczono misy z nadmiaru osadu dennego i roślinności oraz otoczenia stawów oraz wykonano wygrodzenia naprowadzające i zabezpieczające przed wkraczaniem płazów na jezdnię.

W ramach projektu utworzono lub odnowiono 4 ścieżki edukacyjne: Czerwona Ścieżka Dydaktyczna Doliny Racławki, Ścieżka edukacyjna w Dębniku, Geologiczna ścieżka edukacyjna w Tenczynku, Ścieżka Edukacyjna „Ochrona przyrody i krajobrazu w Dolinie Kobylańskiej”.

Podsumowaniem projektu były publikacje opisujące Parki Krajobrazowe Województwa Małopolskiego, znaczenie ochrony krajobrazu oraz działania projektowe, a także wydanie trzech opracowań podsumowujących wyniki inwentaryzacji, badań i czynnej ochrony siedlisk naskalnych, pilchów i herpetofauny. Ważnym elementem projektu była organizacja konferencji naukowej poświęconej czynnej ochronie przyrody prowadzonej przez parki krajobrazowe oraz nowoczesnym metodom edukacji, a jej uczestnikami byli m.in.: przedstawiciele lokalnych samorządów, szkół, instytucji związanych z ochroną przyrody, organizacji pozarządowych oraz lokalnych grup działania.

Grupa ludzi stająca w dolinie. Za nimi w tle widoczne białe skały wapienne, od góry porośnięte lasem.
Drewniana, zadaszona wiata, za nią skała wapienna, wokół jesienny las w kolorach zielonym, żółtym i pomarańczowym.
Tablica informacyjna ustawiona na brzegu stawu, ze zdjęciami różnych zwierząt żyjących na stawach.
Tablica informacyjna ustawiona pośród drzew. Na jednym drzewie znak żółtego szlaku turystycznego.
Tablica informacyjna ustawiona w szerokiej dolinie. Dalej widoczne skały wapienne częściowo porośnięte lasem.
Osoba w kasku i z asekuracją, wisząca na linie, na drzewie, montująca grubą linę, pomiędzy drzewami.
Tablica informacyjna w dawnym wyrobisku, porośniętym lasem.
Zestawienie dwóch zdjęć, widok z góry na staw. Pierwsze od góry, podczas prac, widoczne duże zamulenie, szczególnie przy brzegu. Drugie zdjęcie, staw oczyszczony i pogłębiony, z wyraźnie widoczną linią brzegową.
Osoba na drabinie opartej o drzewo pracuje przy budce dla popielic. Druga osoba trzyma drabinę.
Okładki trzech wydawnictw: Ostańce wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Zbiorniki wodne i ich mieszkańcy, Popielicowate.