Oznakowanie tablicami urzędowymi granic obszarów chronionego krajobrazu w celu ochrony bioróżnorodności – I etap

Projekt ma na celu umieszczenie w terenie 15 sztuk tablic informujących o nazwach form ochrony przyrody. Oznakowanie pełni funkcję nie tylko tablic urzędowych, ale ponad to przyczynia się do ochrony cennych przyrodniczo obszarów poprzez wzrost świadomości osób wkraczających na tereny chronione.