OPRACOWANIE PROJEKTÓW PLANÓW OCHRONY DLA TRZECH PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH: BIELAŃSKO-TYNIECKIEGO, DOLINKI KRAKOWSKIE I ORLICH GNIAZD WRAZ Z URUCHOMIENIEM PUBLICZNEGO SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest ochrona bioróżnorodności małopolskich parków krajobrazowych poprzez opracowanie planów ochrony trzech parków krajobrazowych oraz podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, a także zachęcanie do dbania o otaczającą ich przyrodę poprzez działania edukacyjno – informacyjne za pomocą publicznego systemu informacji przestrzennej (Geoportal).

W ramach projektu wykonane zostały następujące zadania:

– Opracowanie projektu planów ochrony dla trzech Parków Krajobrazowych:

  • Bielańsko-Tynieckiego PK
  • PK “Dolinki Krakowskie”
  • PK Orlich Gniazd,

– Uruchomienie i utrzymanie publicznego systemu edukacyjno-informacyjnego ZPKWM

Opracowane Plany pozwolą zinwentaryzować i opisać obecny stan przyrody na obszarze każdego z parków, co w konsekwencji pozwoli na prowadzenie właściwej polityki zrównoważonego rozwoju na danym obszarze oraz racjonalne gospodarowanie przestrzenią – z uwzględnieniem interesów zarówno przyrody, jak i lokalnych społeczności.

Opracowanie Planu Ochrony służy także:
– poznaniu charakterystyki i oceny stanu przyrody;
– identyfikacji i oceny istniejących oraz potencjalnych zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych;
– charakterystyce i ocenie uwarunkowań społecznych oraz gospodarczych;
– analizie skuteczności dotychczasowych sposobów ochrony oraz charakterystyki i oceny stanu zagospodarowania przestrzennego parku krajobrazowego,
– wskazaniu odpowiednich działań ochronnych adekwatnych do warunków terenowych i wartości przyrodniczych na danym obszarze.

Służyć tym celom ma także narzędzie informatyczne opracowane w ramach projektu. W ramach projektu wprowadza się publiczny system informacji przestrzennej (geoportal).
Geoportal składa się z portalu mapowego oraz portalu informacyjnego (z informacjami tekstowymi, graficznymi, fotograficznymi) zawierającymi dane na temat poszczególnych elementów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych Parków Krajobrazowych wchodzących w skład Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.
Geoportal jest dostępny na stronie: http://zpkwm-site.netgis.pl/

—–
Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 768 236,75 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 1 684 314,42 PLN
Całkowite współfinansowanie UE Projektu wynosi: 1 431 667,26 PLN