Ochrona siedlisk ciepłolubnych oraz walorów krajobrazowych przez prowadzenie wypasu na wybranych stanowiskach na terenie Jurajskich Parków Krajobrazowych

Na terenie parków krajobrazowych położonych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej szczególnie cenne – za względów zarówno przyrodniczych, jak i krajobrazowych, są ostańce i wychodnie skalne oraz związane nimi siedliska ciepłolubne, takie jak murawy kserotermiczne czy łąki ciepłolubne. Od kiedy jednak kilkadziesiąt lat temu zaprzestano na tych terenach wypasu, miejsca te ulegają zarastaniu. W celu zapobieżenia sukcesji Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego w ubiegłych latach odsłonił kilkadziesiąt stanowisk (ostańców i wychodni skalnych, zboczy dolin) na Jurze oraz przeprowadził pilotażowy wypas kóz w Dolinie Kobylańskiej. Obecnie planuje się kontynuowanie wypasu na terenie Doliny Kobylańskiej (ok. 2 ha) oraz rozpoczęcie go na wzgórzu Sowiarka w Ściejowicach (ok. 1,7 ha) oraz w Dolinie Bolechowickiej (ok. 1 ha). Przed rozpoczęciem wypasu usunięty zostanie podrost krzewów. Zadanie realizowane będzie od połowy maja do końca października, przy czym liczba dni wypasowych zależeć będzie od warunków pogodowych oraz zasobów pożywienia dla zwierząt.