Odkrywcy Parków Krajobrazowych – aktywna edukacja w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

Odkrywcy Parków Krajobrazowych to program mający na celu edukację przyrodniczą dzieci i młodzieży szkolnej oraz rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, głównie poprzez ukierunkowane, lecz samodzielne zwiedzanie i poznawanie małopolskich parków krajobrazowych, odkrywanie przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych walorów parków i zgłębianie wiedzy na ich temat, w tym też w zakresie ich zagrożeń, potrzeb i możliwości ochrony oraz warunków zachowania. Pierwszy etap programu został zrealizowany w ubiegłym roku (opracowano “Spacerowniki” dla pierwszych czterech parków krajobrazowych wchodzących w skład ZPKWM) i spotkał się z ogromną aprobatą oraz zainteresowaniem zarówno uczniów szkół, w których rozpoczęto realizację programu jak i ich nauczycieli. W bieżącym roku, w ramach programu ZPKWM planuje:
1. Wykonanie, w tym opracowanie merytoryczne, przygotowanie projektów graficznych, skład i druk “Spacerowników” dla 5 parków krajobrazowych województwa małopolskiego, w nakładzie 5 000 egzemplarzy każdego “Spacerownika”, oraz plakatów i odznak Odkrywców tych parków.
2. Organizację Pikniku Edukacyjnego promującego program, zachęcającego dzieci i młodzież szkolną oraz rodziny z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym do aktywnego w nim udziału, a także promującego walory małopolskich parków.

Celem projektu realizowanego przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego jest:

  • Edukacja przyrodnicza dzieci i młodzieży szkolnej oraz rodzin z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
  • Zachęcenie dzieci, młodzieży i rodzin z dziećmi do zwiedzania i poznawania małopolskich parków krajobrazowych, rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych, rozwijanie kreatywności.
  • Zwiększanie świadomości przyrodniczej i wrażliwości na przyrodę uczestników programu.
  • Zachęcenie młodych ludzi i ich rodzin do wyjścia z domu, kontaktu z naturą i aktywnego spędzania wolnego czasu.
  • Popularyzacja walorów małopolskich Parków Krajobrazowych wśród szerokiego grona odbiorców, promocja Parków
    i Małopolski.

Program Odkrywcy Parków Krajobrazowych jest trafną odpowiedzią na aktualne potrzeby społeczne, wynikające wprost z potrzeby ochrony otaczającej nas przyrody i krajobrazu. Realizacja programu, w tym ukierunkowane spacerownikami, indywidualne i grupowe wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej, a także rodzinne spacery oraz udział w pikniku edukacyjnym przyczynią się istotnie do poznania przez dużą część lokalnego społeczeństwa przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych walorów obszarów Małopolski chronionych w formie parków krajobrazowych. Wzrost poziomu wiedzy dotyczącej walorów zamieszkiwanego obszaru spowoduje automatycznie zwiększenie świadomości młodych mieszkańców naszego regionu dotyczącej ich zagrożeń, a także potrzeby i możliwości ochrony. Zwiększenie świadomości ekologicznej przełoży się na kształtowanie odpowiedzialnych i proekologicznych postaw społeczeństwa, podejmowanie wspólnych i indywidualnych działań ochronnych, a w dalszej konsekwencji poprawę stanu i zachowanie walorów Parków krajobrazowych i całej Małopolski.

Projekt jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Widnej w Krakowie.