Czynna ochrona siedlisk ciepłolubnych oraz zachowanie otwartych krajobrazów Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej na terenie Jurajskich Parków Krajobrazowych poprzez prowadzenie ekstensywnego wypasu

Na terenie parków krajobrazowych położonych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej szczególnie cenne – za względów zarówno przyrodniczych, jak i krajobrazowych, są ostańce i wychodnie skalne oraz związane nimi siedliska ciepłolubne, takie jak murawy kserotermiczne czy łąki ciepłolubne, będące ostoją m.in. chronionych i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt.

Od kiedy jednak kilkadziesiąt lat temu zaprzestano na tych terenach wypasu, miejsca te ulegają zarastaniu. Zgodnie z obowiązującymi na terenie Jurajskich Parków krajobrazowych planami ochrony, zarastanie zostało zidentyfikowane jako zagrożenie dla cennych otwartych siedlisk ciepłolubnych a wypas należy do metod ograniczania lub eliminacji ww. zagrożenia i priorytetowych zadań z zakresu ochrony szaty roślinnej..

Dzięki dotacji otrzymanej od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, w bieżącym roku Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego może kontynuować wypas kóz w Dolinie Kobylańskiej (około 1,97 ha) oraz Wąwozie Bolechowickim (Około 1 ha), który rozpoczął w ubiegłych latach oraz rozpoczął wypas kóz także w nowych miejscach – na Żytniej Skale (około 0,4 ha)oraz Kamieniołomie w Tyńcu (około 1,1 ha).

Działanie było współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie.

Koszt kwalifikowania zadania: 145 000 zł

Kwota dotacji z WFOŚiGW w Krakowie: 72 500 zł

Łączna powierzchnia objęta wypasem: 4,47 ha

Zbliżenie na głowę kozy, wśród krzewów.
Grupa kilku kóz obgryzjących krzaki.
Dwie białe kozy.
[/vc_row]
Baner dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie