Czynna ochrona otwartych siedlisk ciepłolubnych oraz krajobrazu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej poprzez prowadzenie wypasu zwierząt na wybranych powierzchniach w Parku Krajobrazowym Dolinki Krakowskie.

Na terenie parków krajobrazowych położonych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej szczególnie cenne – za względów zarówno przyrodniczych, jak i krajobrazowych, są ostańce i wychodnie skalne oraz związane nimi siedliska ciepłolubne, takie jak murawy kserotermiczne czy murawy naskalne, będące ostoją m.in. chronionych i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Siedliska te rozprzestrzeniły się na zboczach nasłonecznionych dolin, głównie w związku z prowadzoną tutaj dawniej gospodarką pasterką. Wskutek porzucenia tej gospodarki, cenne płaty siedlisk zaczęły zarastać krzewami i drzewami.

Do metod ochrony tych siedlisk należy wypas zwierząt: kóz i owiec. Choć wypas zwierząt jest metodą bardziej czasochłonną niż koszenie roślinności, jest to metoda znacznie bardziej korzystna dla cennych siedlisk i gatunków. Kozy i owce omijają niesmaczne dla nich gatunki roślin, które mogłyby ulec zniszczeniu podczas mechanicznego usuwania, ruch racic odsłania nasiona rzadkich gatunków roślin, a odchody zwierząt dodatkowo użyźniają glebę.

 

Dzięki dotacji otrzymanej od WFOŚiGW w Krakowie, w 2023 roku ZPKWM zrealizował kolejny projekt wypasu zwierząt, który ma na celu ochronę szczególnie cennych przyrodniczo siedlisk ciepłolubnych.

W tym roku wypas zwierząt – kóz i owiec, był prowadzony na dwóch powierzchniach w Parku Krajobrazowym Dolinki Krakowskie: w Dolinie Kobylańskiej oraz na terenie rezerwatu przyrody Wąwóz Bolechowicki.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Krakowie.

Koszt kwalifikowania zadania: 70 900 zł

Kwota dotacji z WFOŚiGW w Krakowie: 35 450 zł

Łączna powierzchnia objęta wypasem: 2,97 ha

Skały wapienne, porośnięte częściowo drzewami i krzewami, w dolnej części wypasające się kozy.
[/vc_row]
Baner dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie