INFORMACJE OGÓLNE

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego jest jednostką budżetową samorządu Województwa Małopolskiego powstałą 30 stycznia 2009 r. w wyniku połączenia Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych w Krakowie, Popradzkiego Parku Krajobrazowego w Starym Sączu i Zespołu Parków Krajobrazowych Pogórza w Tarnowie.

Podstawą działania ZPKWM jest Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2018 poz. 142 z poźn. zm.), która w Art. 16.1 określa zakres i potrzebę powoływania parków krajobrazowych.

Wszystkie działania podejmowane przez ZPKWM są związane ze Statutem organizacji.

ZPKWM tworzą 3 oddziały:

  • Oddział Kraków
  • Oddział Tarnów
  • Oddział Stary Sącz

Na terenie ZPKWM znajduje się 11 Parków Krajobrazowych (6 w Oddziale Krakowskim, 3 w Oddziale Tarnowskim i 2 w Oddziale Starosądeckim) zajmujących łączną powierzchnię 181 040,1 ha.

Dyrektor

Zespołu Parków Krajobrazowych

Województwa Małopolskiego

dr inż. Marcin Guzik

12 415 38 33; 12 415 72 21

e-mail: sekretariat@zpkwm.pl

W skład ZPKWM wchodzą także Obszary Chronionego Krajobrazu (OCHK). Jest ich 10 (1 w Oddziale Starosądeckim, 2 w Oddziale Krakowskim oraz 7 w Oddziale Tarnowskim). Ich łączna powierzchnia to 572 873,13 ha.

Poza zadaniami ochronnymi do kompetencji Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego należy wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew na terenie: Krakowa, Tarnowa, Nowego Sącza oraz opiniowanie wycinki drzew na terenie Parków Krajobrazowych i Obszarów Chronionego Krajobrazu.