CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego został utworzony w celu:

  1. ochrony przyrody, krajobrazu oraz wartości kulturowych na terenie Parków Krajobrazowych oraz Obszarów Chronionego Krajobrazu
  2. edukacji społeczeństwa o wartościach przyrodniczo-krajobrazowych i historyczno-kulturowych parków oraz obszarów chronionego krajobrazu
  3. zagospodarowania przestrzeni w sposób zgodny z wymogami ekologicznymi, jednocześnie wspomagającymi rozwój turystyki i rekreacji na terenie parków

Działania statutowe ZPKWM są realizowane mi in poprzez: prowadzenie edukacji ekologicznej zwłaszcza młodzieży szkolnej i studentów, ochrona przyrody ożywionej i nieożywionej oraz propagowanie turystyki na terenie parków krajobrazowych.

Poza zadaniami ochronnymi do kompetencji Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego należy wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew na terenie: Krakowa, Tarnowa, Nowego Sącza oraz opiniowanie wycinki drzew na terenie Parków Krajobrazowych i Obszarów Chronionego Krajobrazu.