Nowe tablice Obszarów Chronionego Krajobrazu

Do kompetencji ZPKWM poza parkami krajobrazowymi należą również obszary chronionego krajobrazu (OChK). Ta forma ochrony przyrody obejmuje obszary chronione ze względu „na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych” (ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody).

W tym roku w ramach zadania pn.: „Oznakowanie tablicami urzędowymi granic obszarów chronionego krajobrazu w celu ochrony bioróżnorodności – I etap” zamontowano tablice graniczne:

  • Bratucickiego Obszar Chronionego Krajobrazu (8 tablic),
  • Jastrząbsko-Żdżarskiego Obszar Chronionego Krajobrazu (7 tablic).

Drewniane tablice posadowione w terenie zawierają: planszę urzędową (zgodną z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie wzoru tablic), planszę z logotypami Województwa Małopolskiego oraz ZPKWM, a ponadto planszę z kodami QR. Przy pomocy odpowiedniej aplikacji z poziomu telefonu komórkowego można zasięgnąć informacji ze strony ZPKWM o wybranym OChK (w tym do przeglądnięcia obowiązująca Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego), a ponadto podejrzeć na mapie, jaki obszar zajmuje wspomniany OChK.

Tablice zamontowano we współpracy: z pracownikami Urzędów Gmin: Bochnia, Borzęcin, Brzesko, Rzezawa, Szczurowa, Lisia Góra, Radgoszcz, Skrzyszów, Tarnów, a także pracownikami Starostwa Powiatowego w Brzesku oraz Nadleśnictwa Dąbrowa Tarnowska.

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Koszt kwalifikowany: 49 501,35 zł

Kwota dotacji: 20 000 zł