Nowe publikacje

Z radością informujemy, że wydaliśmy 3 publikacje popularnonaukowe:
ZBIORNIKI WODNE I ICH MIESZKAŃCY – rewitalizacja zbiorników wodnych i czynna ochrona herpetofauny na terenie Jurajskich Parków Krajobrazowych
OSTAŃCE WYŻYNY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ – ochrona siedlisk naskalnych i krajobrazu na terenach Jurajskich Parków Krajobrazowych
POPIELICOWATE – zagrożenia i czynna ochrona popielicowatych na terenie Małopolskich Parków Krajobrazowych
Publikacje wydane zostały w ramach projektu: “Parki Krajobrazowe na TAK – edukacja ekologiczna i ochrona bioróżnorodności na terenie Parków Krajobrazowych Małopolski” współfinansowanego z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
Publikacje pdf do pobrania można znaleźć w naszej bibliotece: https://zpkwm.pl/edukacja/biblioteka/
Publikacje są również dostępne bezpłatnie w Oddziale Kraków.