Konsultacje projektu uchwały w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

W dniu 23 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął projekt Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody przedmiotowy projekt Uchwały wymaga uzgodnienia z właściwymi miejscowo radami gmin oraz z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie.

Osobą upoważnioną do kontaktu w powyższej kwestii jest Pan Marcin Guzik – Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, tel. 12 415 38 33.

Treść projektu uchwały została opublikowana na BIP Urzędu Marszałkowskiego pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1717696,projekt-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-w-sprawie-poludniowomalopolskiego-obszaru-chronion.html