Konsultacje dotyczące Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu

ZPKWM w oparciu o zgłoszone uwagi Rad Gmin oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie przygotował kolejnych projekt uchwały dotyczącej Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zostanie on przedstawiony Zarządowi Województwa w drugiej połowie lipca, do tego czasu czekamy na Państwa opinie i wnioski do treści dokumentu i załącznika graficznego (e-mail: stary.sacz@zpkwm.pl).

Tekst uchwały; Załącznik 1; Załącznik_2 (układ arkuszy); Załącznik 2_1; Załącznik 2_2; Załącznik 2_3; Załącznik 2_4; Załącznik 2_5; Załącznik 2_6; Załącznik 2_7; Załącznik 3

Dane GIS; MPHP 1:50.000

Z pierwszą wersją dokumentu można się zapoznać na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1567736,projekt-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-w-sprawie-poludniowomalopolskiego-obszaru-chronion.html