Konkurs – Ogrody Przyjazne Naturze 2023

Zapraszamy do udziału w III edycji konkursu na Ogrody Przyjazne Naturze.

Plakat promujący konkurs Ogrody przyjazne naturze.

REGULAMIN KONKURSU OGRODY PRZYJAZNE NATURZE – edycja 2023

1. Organizatorem konkursu jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, ul. Vetulaniego 1A, Kraków – www.zpkwm.pl.

2. Celem konkursu jest zachęcanie do tworzenia oraz promocja ogrodów przyjaznych naturze.

3. Poszukujemy przydomowych ogrodów oraz balkonów, które posiadają rozwiązania przyjazne zwierzętom i charakteryzują się dużą bioróżnorodnością. Ogrodów, które mogłyby się stać inspiracją dla innych mieszkańców Małopolski.

4. Uczestnikami konkursu mogą być właściciele ogrodów leżących w obszarze gmin, na terenie których położony jest park krajobrazowy lub jego otulina, w przypadku gmin na prawach powiatu, ogród musi znajdować się na terenie parku krajobrazowego.

5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie minimum 10 zdjęć różnych ujęć ogrodu oraz wypełnionego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://zpkwm.pl/konkurs-ogrody-2023/ – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkurs@zpkwm.pl – osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej, w formie wydruku lub na płycie CD w każdym z oddziałów ZPKWM (w Krakowie, Tarnowie, Woli Kroguleckiej) w godzinach pracy oddziałów.

6. Konkurs będzie się odbywać w 2 etapach:

I etap – ocena wstępna ogrodów na podstawie nadesłanych zgłoszeń i wytypowanie finalistów

II etap – ocena ogrodów finalistów podczas wizyty terenowej i wytypowanie laureatów

7. Zgłoszenia należy nadesłać w terminie do 31 lipca 2023 r.

8. Oceny zgłoszeń dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.

9. Komisja konkursowa wybierze maksymalnie 15 finalistów konkursu, którzy wezmą udział w II etapie. Wizyty w ogrodach komisja przeprowadzać będzie w terminie: 1 sierpnia-30 września 2023 r. Termin zostanie uzgodniony z finalistą.

10. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie zwycięzców planowane jest w terminie do 13 października 2023 r.

11. Kryteria oceny ogrodu:

a. Walory ekologiczne (np.: rośliny przyjazne dzikim zwierzętom, różnorodność rabat, obecność starych, dziuplastych drzew, „mała architektura ogrodowa” przyjazna przyrodzie: budki lęgowe, karmniki, poidełka, „domki” dla dzikich zwierząt, drzewa i krzewy owocowe rodzimych odmian, brak gatunków obcych ekspansywnych),

b. Walory dekoracyjne (np.: różnorodność roślin typowych dla tradycyjnych ogrodów wiejskich, estetyka ogrodu),

c. Walory użytkowe (np. zioła, jarzyny, sad, żywopłot itp.),

d. Walory edukacyjne (np. możliwość odwiedzenia ogrodu i spotkania z ogrodnikiem – po umówieniu wizyty),

e. Dobre praktyki ogrodnicze (np. wykorzystanie deszczówki, kompostownik, ściółkowanie gleby, naturalne metody ochrony roślin i nawożenia, prawidłowo przycinane drzewa).

W każdym z kryteriów, komisja ma możliwość przyznania od 0 do 5 punktów.

12. Laureaci Konkursu, którzy zajmą miejsca od I do III otrzymają nagrody rzeczowe. Pozostali finaliści otrzymają upominki.

13. Postanowienia końcowe

a. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji zgłoszonych zdjęć.

b. Przesłane zdjęcia nie mogą naruszać praw autorskich oraz prawa do prywatności osób trzecich. Prezentowane w niej treści nie mogą przedstawiać ani propagować używek, zachowań zabronionych przez prawo, niecenzuralnych lub godzących w zasady dobrego wychowania i kultury osobistej.

c. Szczegółowe informacje o Konkursie można uzyskać pod adresem e-mail: konkurs@zpkwm.pl.

d. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu zakończenia Konkursu oraz pozostałych terminów.

e. Spory związane z Konkursem będą rozpatrywane przez Organizatora, a jego decyzje w tym zakresie będą wiążące i ostateczne.

f. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia Konkursu i nie wyłonienia Laureatów.

g. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się z Laureatami Konkursu.

h. Wszystkie informacje dotyczące organizacji przebiegu Konkursu są jawne i dostępne dla wszystkich uczestników na równych zasadach.

i. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub przedłużenia terminu zakończenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.

 

Pliki do pobrania:

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy