Konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną Jurajskiego Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska i siedziby Oddziału ZPKWM w Krakowie

Województwo Małopolskie – Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego zaprasza do udziału w konkursie na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną Jurajskiego Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska i siedziby Oddziału ZPKWM w Krakowie. Konkurs jest otwarty, jednoetapowy, z częścią realizacyjną. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Szczegółowe warunki uczestnictwa określa regulamin Konkursu.

Celem Konkursu jest wybór najlepszego rozwiązania urbanistycznego, architektonicznego, funkcjonalnego dla Jurajskiego Centrum Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska i siedziby Oddziału ZPKWM w Krakowie przy ul. Modrzewiowej 22 oraz udzielenie Zwycięzcy zamówienia z wolnej ręki na wykonanie dokumentacji technicznej, na podstawie wybranej pracy konkursowej. Priorytetem Organizatora jest stworzenie obiektu, który będzie dobrym przykładem realizacji nowoczesnego obiektu w obrębie zabytku, z uwzględnieniem historycznych założeń kompozycyjnych i współczesnych uwarunkowań oraz rozwiązań architektonicznych pozwalających na uszanowanie zastanych walorów i dostosowanie się do rosnących potrzeb ochrony środowiska.

Pula nagród pieniężnych wynosi 53 000 zł. Termin złożenia prac konkursowych upływa 11.07.2022 r., nie jest wymagane wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa.

Ogłoszenie o konkursie, regulamin i materiały konkursowe dostępne w są na stronie:
https://bip.malopolska.pl/zpkwmalopolskiego,m,411083,konkursy.html

Konkurs realizowany jest w ramach projektu “Przygotowanie dokumentacji w celu utworzenia Centrów Edukacji Przyrodniczej EkoMałopolska”, który jest dofinansowywany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 13 Pomoc Techniczna Działanie 13.2 Przygotowanie Inwestycji Strategicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Plakat na konkurs architektoniczny