Konkurs fotograficzny: Małopolskie Krajobrazy

Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym.

Plakat zapraszający do udziału w konkursie fotograficznym.

 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO „MAŁOPOLSKIE KRAJOBRAZY”
1. Organizatorami konkursu są Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego oraz Związek Polskich Fotografów Przyrody Okręg Krakowski. Komunikaty oraz informacje o Konkursie publikowane będą na stronie internetowej Organizatorów: www.zpkwm.pl, https://www.zpfp-krakow.pl/ https://www.zpfp.pl/okreg-krakowski/ oraz w mediach społecznościowych.

2. Konkurs objęty jest patronatem honorowym: Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Józefa Gawrona.

3. Celem konkursu jest zainteresowanie ludzi w każdym wieku poznawaniem przyrody parków krajobrazowych Województwa Małopolskiego, uwrażliwianie na jej piękno, zagrożenia i konieczność ochrony oraz upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki przy zachowaniu niezbędnych zasad ochrony przyrody.

4. Tematem konkursu jest przedstawienie bogactwa przyrodniczego parków krajobrazowych Województwa Małopolskiego poprzez ukazanie go w twórczych i artystycznych ujęciach pejzażowych. Do konkursu należy zgłaszać zdjęcia krajobrazu charakterystyczne dla danego parku krajobrazowego bez widocznych śladów ingerencji ludzkiej.
5. Wypełnienie karty zgłoszenia w konkursie uważa się za akceptację przez uczestnika niniejszego Regulaminu konkursu.

6. Konkurs adresowany jest do wszystkich osób fotografujących niezależnie od wieku. Osoby, które nie ukończyły 18 lat, biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub innych przedstawicieli ustawowych.

7. Efektem końcowym konkursu będzie plenerowa wystawa fotografii wraz z katalogiem.

8. Konkurs organizowany jest w jednej kategorii.

9. W konkursie nie mogą brać udział członkowie ZPFP OK i pracownicy ZPKWM.

Wymagania techniczne i warunki uczestnictwa

1. Jeden autor może przedstawić maksymalnie 5 prac w postaci pojedynczych zdjęć (orientacja pozioma).

2. Prace konkursowe należy przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: konkurs@zpkwm.pl w oryginalnej rozdzielczości w postaci plików JPG (bez kompresji). Wielkość zdjęć powinna być wystarczająca do wykonania powiększeń na wystawę pokonkursową (rozdzielczość minimum 3000 pikseli po dłuższym boku).

3. Pliki zdjęć zgłoszonych do konkursu powinny zostać opisane zgodnie z informacją umieszczoną w karcie zgłoszenia. Każdy plik powinien być opisany w następujący sposób:
Nr zdjęcia_Imię_Nazwisko_Tutuł np. 01_Jan_Kowalski_O_zachodzie. Opis zdjęcia w karcie zgłoszenia powinien zawierać datę wykonania oraz podanie w którym parku krajobrazowym zostało wykonane.

4. Wypełnioną kartę zgłoszenia udziału w konkursie należy podpisać i zeskanować , a następnie dołączyć do plików przesyłanych drogą elektroniczną. Karta zgłoszeniowa może być także podpisana elektronicznie. Plik karty zgłoszenia należy opisać imieniem i nazwiskiem uczestnika.

5. Prace należy składać w terminie od 15 maja do 31 grudnia 2023 r. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany w/w terminu.

6. Prace nie mogą być wcześniej nagrodzone w innych konkursach fotograficznych.

7. Uczestników konkursu obowiązuje zasada etycznego podejścia do przyrody zgodna z kodeksem opracowanym przez Związek Polskich Fotografów Przyrody (do pobrania ze strony: https://www.zpfp.pl/kodeks-etyczny-zpfp/). Zdjęcia, które w ocenie Jury, wykonano niezgodnie z zasadom etycznym, będą dyskwalifikowane.

8. Udział w konkursie jest bezpłatny.

9. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków regulaminu oraz zapoznaniem się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych załączoną do zgłoszenia. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych pełnoletni uczestnik wyraża wypełniając odpowiedni druk – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. W przypadku osób niepełnoletnich, rodzic/opiekun wypełnia druk – Zgoda rodzica/opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych dziecka. Skan podpisanej zgody na przetwarzanie danych osobowych należy przysłać wraz ze zgłoszeniem. Zgodę można podpisać także podpisem elektronicznym.

Jury, nagrody oraz wystawy pokonkursowe

1. Oceny prac dokona Jury powołane przez Organizatorów złożone z przedstawicieli Okręgu Krakowskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody (OK ZPFP) oraz pracowników Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

2. Jury dokonuje kwalifikacji prac do wystawy oraz przyznaje nagrody, biorąc pod uwagę interpretację tematu oraz jakość, oryginalność, wyjątkowość i walory artystyczne nadesłanych prac. 3. Decyzje Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla Organizatorów i wszystkich Uczestników Konkursu. 4. W konkursie przewidziano następujące nagrody :

– Miejsce I –1500 zł
-Miejsce II -1000 zł
– Miejsce III -500 zł
• Wyróżnienia – książki o tematyce przyrodniczej/fotograficznej.

Ponadto:

• Każdy autor prac zakwalifikowanych do wystawy otrzyma katalog wystawy.

• Każdy uczestnik wernisażu otrzyma katalog wystawy.

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Organizatorów.

6. Autorzy nagrodzonych i zakwalifikowanych do wystawy prac zostaną poinformowani o werdykcie pocztą elektroniczną (e-mailowo).

7. Uczestnicy konkursu zostaną zaproszeni na wernisaż wystawy pokonkursowej.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo nieodpłatnego wykorzystania zgłoszonych, nagrodzonych i zakwalifikowanych do wystawy zdjęć w publikacjach promujących Konkurs oraz w wystawach i wydawnictwach dotyczących Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego (druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie), z zachowaniem praw autorskich.

9. Przesłanie zdjęć przez Uczestników jest równoznaczne z oświadczeniem, iż są oni autorami zgłoszonego zdjęcia i w żaden sposób nie naruszyli praw autorskich, w tym w szczególności dóbr osobistych osób trzecich, a także ogólnie przyjętych norm obyczajowych.

10. Wręczenie nagród nastąpi podczas wernisażu wystawy pokonkursowej w II kwartale 2024 r. w Krakowie

Informacja dotycząca przetwarzania danych

1. Administratorem danych podanych przez Uczestnika Konkursu jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego. Organizator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować na adresy e-mail: iodo@zpkwm.pl. Do kompetencji inspektora ochrony danych nie należy udzielanie informacji na temat organizowanego konkursu.

2. Celem przetwarzania danych osobowych jest organizacja, przeprowadzenie i promocja Konkursu, publikacja informacji o laureatach Konkursu oraz ich prac na stronach internetowych, a także promocja działalności edukacyjnej.

3. Podstawą przetwarzania jest realizacja zadania publicznego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

4. Podstawą przetwarzania może być także art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, czyli wyrażona zgoda na publikację wizerunku oraz danych laureata Konkursu.

5. Dane osobowe laureatów będą przetwarzane przez okres 5 lat od roku następnego po wręczeniu nagród, a pozostałych uczestników przez rok od zakończenia roku kalendarzowego, w którym odbędzie się konkurs.

6. Uczestnicy Konkursu mają prawo do: dostępu do danych osobowych, uzyskania ich kopii, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl).

7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane w związku z konkursem, ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w takim zakresie, w jakim takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia Administratorom zorganizowania Konkursu.

Postanowienia końcowe

1. Regulamin znajduje się do wglądu na stronie internetowej www.zpkwm.pl.

2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego: konkurs@zpkwm.pl.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu.

4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji Regulaminu Konkursu.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego

Do pobrania:

KonkursyFoto.pl – Blog z konkursami fotograficznymi

AktualneKonkursy.pl – konkursy fotograficzne