KONFERENCJA „PARK KRAJOBRAZOWY BESKIDU MAŁEGO”

Zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Koszt całkowity brutto przedsięwzięcia: 81 300,00 zł, w tym dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: 73 170,00 zł

Termin konferencji – 7 – 8 października 2019 r. (I dzień – sesja referatowa i warsztatowa, II dzień – sesja terenowa)

Miejsce – Bielsko-Biała

Organizator  – Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

Współorganizator  – Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

Konferencja p.n. „Park Krajobrazowy Beskidu Małego” to przedsięwzięcie przyczyniające się do propagowania i realizacji zasad zrównoważonego rozwoju (w szczególności na obszarach prawnie chronionych) oraz wsparcia w zakresie realizacji polityki ochrony przyrody i krajobrazu.

Konferencja obejmować będzie część referatową (7 referatów) i warsztatową w pierwszym dniu oraz terenową w drugim dniu. Prezentowane referaty dotyczyć będą m. in. obszarów prawnie chronionych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, uregulowań (przebieg granic, cele ochrony oraz zakazy) obowiązujących
w części parku położonej w województwie małopolskim oraz zadań do wykonania w tym zakresie w części parku położonej w województwie śląskim. Część warsztatowa poświęcona będzie konsultacjom oraz negocjacjom w zakresie zagadnień omawianych podczas części referatowej.

Podczas drugiego dnia nastąpi możliwość bezpośredniego oglądu w terenie omawianych, ciekawych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym miejsc w Parku Krajobrazowym Beskidu Małego, jak również wizytacja miejsc budzących wątpliwości, co do zasadności utrzymywania ich w granicach Parku.

Realizacja zadania umożliwi wymianę doświadczeń oraz wiedzy z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu, jak również prezentację dotychczasowych dokonań w tej dziedzinie, a także wypracowanie kompromisu i wspólnych rozwiązań. Zakłada się, iż najbardziej istotnym, długofalowym efektem planowanej konferencji będzie wprowadzenie stosownych, wymaganych ustawowo uregulowań dotyczących PK Beskidu Małego tj. Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego – części położonej w województwie śląskim (przebieg granic, cele ochrony, zakazy).

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Niniejszy materiał  został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.