Zapraszamy studentów i doktorantów do zapoznania się z tematyka prac naukowych, których realizacja na terenie parków krajobrazowych może przyczynić się do lepszego poznania środowiska przyrodniczego i kulturowego tego obszaru, a przez to przyczynić się do ich pełniejszej ochrony.

Zaproponowana poniżej tematyka prac naukowo-badawczych związana jest z realizacją strategicznych i szczegółowych celów ochrony walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Parków lub dotyczy istniejących i projektowanych form ochrony znajdujących się w jego granicach.

Oddział w Krakowie

 

Zagadnienia badawcze z zakresu przyrody ożywionej

 • Sukcesja wtórna na wybranych płatach muraw kserotermicznych Festuco-Brometea na terenie PKDK/DPK/TPK
 • Porosty Lichenes wychodni skalnych na terenie DPK, RPK, TPK, PKDK
 • Śluzowce Mycomycetes wybranych kompleksów leśnych na terenie DPK, RPK, PKDK
 • Biologia dziewanny Chaixa austriackiej, badania na podstawie populacji z terenu DPK
 • Inwentaryzacja gatunków gryzoni z rodziny popielicowatych w kompleksach leśnych na obszarze DPK
 • Inwentaryzacja zimowych i letnich kolonii nietoperzy na terenie DPK/PKDK/TPK/BTPK
 • Poszukiwanie miejsc lęgowych płomykówki Tyto alba i pójdźki Athene noctua na obszarze Jurajskich Parków Krajobrazowych
 • Stan populacji bobra europejskiego na terenie RPK/DPK (badania nad przyrostem naturalnym) oraz ocena jego wpływu na gospodarczą działalność człowieka
 • Malakofauna wybranych wychodni skalnych w DPK/PKDK/TPK
 • Zbiorowiska roślinne starorzeczy potoku Rudno
 • Flora roślin naczyniowych pomników przyrody „Skały Gałdynowskie” i Podskale
 • Skład gatunkowy motyli rezerwatu przyrody Kajasówka
 • Skład gatunkowy ważek doliny potoku Rudno
 • Trzmiele i trzmielce RPK
 • Zbiorowiska namuliskowych stawów na terenie PKDK/PKOG/TPK/RPK
 • Grzyby wielkoowocnikowe Puszczy Dulowskiej
 • Śluzowce Mycomycetes Puszczy Dulowskiej
 • Roślinność kserotermiczna na obszarach chronionych TPK, PKDK, BTPK, DPK
 • Ochrona roślinności kserotermicznej na terenie BTPK/PKDK/TPK
 • Badania nad występowaniem chomika europejskiego (Cricetus cricetus) na terenie Jurajskich Parków Krajobrazowych
 • Roślinność ciepłolubna Pustyni Błędowskiej
 • Pajęczaki TPK/PKDK
 • Grzyby wielkoowocnikowe kompleksów leśnych na terenie PKDK
 • Zróżnicowanie fitosocjologiczne zbiorowisk naskalnych i murawowych PKDK/TPK
 • Wpływ wspinaczki na roślinność naskalną PKDK/TPK
 • Fauna motyli z rodziny Lycaenidae (czerwończyk nieparek Lycaena dispar i Modraszek arion Phengaris arion) na obszarach łąkowych PKDK/BTPK
 • Monitoring i inwentaryzacja herpetofauny występującej w PKDK/TPK/RPK/DPK
 • Potwierdzenie statusu dwóch, prawdopodobnie wymarłych, gatunków w BTPK: lipiennika Loesela Liparis loeseli i staroduba łąkowego Angelica palustris oraz perspektyw renaturyzacji siedliska i powrotu gatunków do flory Parku
 • Wpływ sposobu gospodarowania na terenach łąkowo-pastwiskowych BTPK na zachowanie w florze Parku rzadkich i chronionych gatunków roślin
 • Wpływ współczesnych zmian przebiegu granic polno-leśnych na obszarze BTPK/PKDK/TPK/PKOG na stan ochrony półnaturalnych zbiorowisk roślinnych
 • Fauna motyli z rodziny Lycaenidae (modraszek telejus Phegnaris teleius, modraszek nausitous Phegnaris nausithous, czerwończyk fioletek Lycaena helle i czerwończyk nieparek Lycaena dispar) oraz rodziny Nymphalidae (skalnik driada Minois dryas) na obszarach łąkowych BTPK
 • Flora i fauna Pustyni Błędowskiej
 • Coroczny monitoring pachnicy dębowej Osmoderma eremita na stanowisku przy ul. Wodociągowej (w sąsiedztwie Kopca Kościuszki)
 • Monitoring populacji gniewosza plamistego Coronella austriaca na stanowiskach w Zakrzówku oraz w Tyńcu
 • Monitoring populacji traszki grzebieniastej Triturus cristatus oraz kumaka nizinnego Bombina bombina na stanowisku w Zakrzówku
 • Monitoring i inwentaryzacja herpetofauny występującej w PKDK/TPK/PKOG/BTPK/RPK/DPK

Zagadnienia badawcze z zakresu przyrody nieożywionej

 • Badania jakościowe i ilościowe wód powierzchniowych, w tym źródeł na terenie PKDK/TPK/DPK/PKOG/RPK/BTPK
 • Badania jakościowe i ilościowe wód podziemnych na terenie PKDK/TPK/DPK/PKOG/RPK/BTPK
 • Badania zanieczyszczenia gleb na terenie PKDK/TPK/DPK/PKOG/RPK/BTPK
 • Badanie wpływu ruchu turystycznego (turystyka piesza, rowerowa, wspinaczka skalna, speleologia) i infrastruktury turystycznej na elementy środowiska abiotycznego na terenie PKDK/TPK
 • Historia badań paleobotanicznych glinek grojeckich na terenie RPK
 • Badania hydrogeologiczne rejonu Doliny Sanki
 • Sposoby ochrony form skałkowych przed nadmiernym zarastaniem na terenie PKDK/TPK/PKOG
 • Badania historycznego wydobycia kopalin i jego śladów na terenie TPK/PKDK
 • Historia górnictwa w południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem dawnych ośrodków górniczych w rejonie Nowej Góry, Miękini, Ostrężnicy, Psar, Niesułowic, Lgoty, Dębnika i Czernej
 • Procesy eoliczne na terenie Pustyni Błędowskiej
 • Walory przyrodnicze i kulturowe Pustyni Błędowskiej
 • Historia górnictwa w rejonie Garbu Tenczyńskiego
 • Ochrona cennych form skalnych na terenie TPK/PKDK/PKOG
 • Badania zanieczyszczenia gleb, szczególnie na terenach zurbanizowanych i rolniczych w PKDK
 • Różnorodność form skalnych jako wartość środowiska przyrodniczego na przykładzie wychodni skalnych PKDK
 • Inwentaryzacja cennych form skalnych i odsłonięć geologicznych w aspekcie ich przydatności dla celów edukacyjnych i turystycznych na terenie PKDK
 • Inwentaryzacja i aktualizacja bazy geologicznych form krasowych (jaskiń, schronisk skalnych i innych) na terenie PKDK
 • Inwentaryzacja i badania fizyko-chemiczne oraz monitoring stanu czystości wód podziemnych oraz źródeł krasowych z terenu PKDK
 • Zasoby przyrody nieożywionej PKDK/TPK/RPK/PKOG/DPK/BTPK
 • Badania klimatyczne na terenie Jurajskich Parków Krajobrazowych
 • Badania zanieczyszczenia gleb w najbliższym sąsiedztwie dużych ciągów komunikacyjnych na terenie Jurajskich Parków Krajobrazowych
 • Budowa geologiczna oraz tektonika terenu Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego
 • Badania przeszłości geologicznej Wisły w oparciu o dostępne analizy geologiczno-glebowe starorzeczy

Zagadnienia badawcze z zakresu krajobrazu

 • Przemiany tradycyjnego wiejskiego krajobrazu osadniczego w warunkach presji urbanizacyjnej na terenie DPK/PKDK/TPK
 • Współczesne przemiany funkcji gospodarczych i społecznych terenów wiejskich i ich wpływ na krajobraz na terenie DPK/PKDK
 • Możliwości wykorzystania kompleksowego planowania przestrzennego jako narzędzia kształtowania krajobrazu na terenach Jurajskich Parków Krajobrazowych
 • Dokumentacja zmian zachodzących w krajobrazie naturalno-kulturowym i kulturowym na terenie PKDK/TPK/DPK/PKOG/RPK/BTPK
 • Studia architektoniczno-krajobrazowe wnętrz i jednostek krajobrazowych na terenie PKDK/TPK/DPK/PKOG/RPK/BTPK
 • Drogi historyczne jako element krajobrazu otwartego na terenie DPK/PKDK/TPK
 • Rola obiektów kulturowych w krajobrazie na terenie Jurajskich Parków Krajobrazowych
 • Kształtowanie krajobrazu wiejskiego na terenie Jurajskich Parków Krajobrazowych
 • Znaczenie roślinności w krajobrazie naturalno-kulturowym na terenie Jurajskich Parków Krajobrazowych
 • Pozytywne i negatywne aspekty udostępnienia turystycznego obszarów chronionych na terenie RPK
 • Studia architektoniczno-krajobrazowe wnętrz i jednostek krajobrazowych na terenie Jurajskich Parków Krajobrazowych
 • Architektura obronna średniowiecza na terenie TPK/PKOG
 • Architektura obronna II Wojny Światowej na terenie TPK
 • Architektura obronna Twierdzy Kraków na terenie BTPK
 • Zespoły dworsko-parkowe na terenie DPK
 • Inwentaryzacja i badania monitoringowe punktów i ciągów widokowych na terenie PKDK/TPK/DPK/PKOG/RPK/BTPK

Zagadnienia badawcze z zakresu materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego

 • Dokumentacja kultury materialnej i niematerialnej z wykorzystaniem różnych nośników informacji (fotografie, nagrania, filmy) na terenie PKDK/TPK/DPK/PKOG/RPK/BTPK
 • Wykorzystanie fotogrametrii i skaningu laserowego jako narzędzi w dokumentacji obiektów zabytkowych na przykładzie młynów w dolinie Dłubni
 • Wapienniki na terenie Jurajskich Parków Krajobrazowych
 • Wykopaliska archeologiczne w północno-zachodniej Małopolsce
 • Młyny jako historyczny element krajobrazu kulturowego dolin rzecznych na terenie DPK
 • Problemy rewitalizacji nieczynnych młynów wodnych i urządzeń hydrotechnicznych związanych z młynami na terenie DPK
 • Dwór i jego rola w krajobrazie, gospodarce i kulturze regionu na terenie DPK
 • Charakterystyczne cechy stylistyczne w tradycyjnym budownictwie ludowym doliny Dłubni
 • Możliwości rewitalizacji zabytkowych zespołów małomiasteczkowych na przykładzie Alwerni
 • Problemy renowacji i rewitalizacji dawnych założeń pałacowo-parkowych na przykładzie Poręby Żegoty
 • Ochrona zabytkowej przestrzeni kulturowej na przykładzie zespołów architektonicznych w Alwerni i Porębie Żegoty
 • Charakterystyczne cechy stylistyczne w tradycyjnym budownictwie ludowym ziemi chrzanowskiej
 • Historyczny rozwój sztuki fortyfikacyjnej pomiędzy Krakowem a Chrzanowem
 • Charakterystyczne cechy stylistyczne w tradycyjnym budownictwie ludowym Garbu Tenczyńskiego
 • Dwory i zespoły dworskie na terenie PKDK – problemy adaptacji i udostępniania
 • Dawna granica zaboru rosyjskiego i austriackiego na terenie PKDK – problemy związane z zachowaniem czytelności przebiegu i reliktów obiektów oraz wykorzystaniem dla celów edukacyjnych i turystycznych
 • Charakterystyczne cechy stylistyczne w tradycyjnym budownictwie ludowym południowej części Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej
 • Przemiany krajobrazu kulturowego dawnych wsi włączonych w obręb Krakowa
 • Przenikanie krajobrazu kulturowego miasta, przedmieść i wsi na przykładzie zachodniej części aglomeracji krakowskiej
 • Las Wolski jako przykład syntezy krajobrazu kulturowego i przyrodniczego na terenie BTPK
 • Dynamika zmian w zasobie tradycyjnego budownictwa ludowego na terenie Jurajskich Parków Krajobrazowych
 • Mała architektura sakralna jako świadectwo historii i element kultury materialnej i niematerialnej regionu na terenie parków
 • Możliwości wykorzystania systemów informacji przestrzennej w inwentaryzacji, waloryzacji i ochronie zasobów kultury materialnej na poziomie lokalnym
 • Stan świadomości historycznej i regionalnej mieszkańców parków krajobrazowych

Zagadnienia badawcze z zakresu turystyki

 • Zastosowanie geograficznych systemów informacyjnych w promocji geoturystyki na przykładzie wybranych obiektów na terenie Jurajskich Parków Krajobrazowych
 • Rzeźba krasowa w Jurajskich Parkach Krajobrazowych jako atrakcja geoturystyczna regionu
 • Potencjał geoturystyczny i możliwość jego wykorzystania w procesie geoedukacji na przykładzie wybranych obiektów geologicznych Jurajskich Parkach Krajobrazowych
 • Ocena atrakcyjności geoturystycznej wybranych jaskiń PKDK
 • Walory przyrodniczo – kulturowe Jurajskich Parków Krajobrazowych i ich ocena przez turystów
 • Charakterystyka PKDK/BTPK/TPK/DPK w kontekście tworzenia produktu turystyczno – rekreacyjnego
 • Możliwości rozwoju turystyki na terenie Jurajskich Parków Krajobrazowych
 • Możliwości rozwoju turystyki proekologicznej na terenie Jurajskich Parków Krajobrazowych
 • Turystyka, a szanse ekorozwoju w opinii mieszkańców wybranej części Jurajskich Parków Krajobrazowych
 • Świadomość ekologiczna turystów odwiedzających Jurajskie Parki Krajobrazowe
 • Wielkość i struktura ruchu turystycznego w Jurajskich Parkach Krajobrazowych
 • Wpływ intensywności ruchu turystycznego na stan wybranych szlaków turystycznych oraz ścieżek edukacyjnych na terenie Jurajskich Parków Krajobrazowych.
 • Struktura ruchu turystycznego na terenie Jurajskich Parków Krajobrazowych oraz ocena przygotowania obszaru do turystyki
 • Wpływ ruchu turystycznego na przyrodę Jurajskich Parków Krajobrazowych ze szczególnym uwzględnieniem cennych gatunków flory
 • Oddziaływanie różnych form aktywności człowieka na poszczególne ekosystemy i gatunki występujące na terenie Jurajskich Parków Krajobrazowych
 • Badanie potencjału rynku produktów regionalnych
 • Ekomuzea jako potencjał rozwoju turystyki na terenie Jurajskich Parków Krajobrazowych
 • Odradzanie się folkloru oraz jego potencjał i znaczenie w rozwoju turystyki
 • Pozytywne i negatywne aspekty udostępnienia turystycznego obszarów chronionych na terenie PKDK/TPK/DPK/PKOG/RPK/BTPK
 • Problemy związane z zachowaniem reliktów dawnego górnictwa oraz ich udostępnieniem dla celów edukacyjnych i turystycznych na terenie PKDK/TPK/RPK
 • Turystyka na terenie Pustyni Błędowskiej – potencjał i zagrożenia
 • Wspinaczka skalna na terenie PKDK – stan obecny, potencjał i zagrożenia

Oddział w Tarnowie

Zagadnienia badawcze z zakresu środowiska biotycznego:

 • biota śluzowców Myxomycetes na terenie WLPK (możliwa propozycja badań obejmujących mniejszy obszar – np. Las Kopaliński, czy też rezerwat przyrody „Kamień Grzyb”);
 • zawartość metali ciężkich w owocnikach grzybów wielkoowocnikowych Macromycetes na terenie WLPK (wyniki mogłyby stanowić podstawę porównań zawartości metali ciężkich w owocnikach grzybów wielkoowocnikowych terenów wolnych od wpływu ośrodków przemysłowych (np. WLPK) i usytuowanych w pobliżu takich ośrodków);
 • rodzaj mniszek Taraxacum na terenie WLPK (dobry teren badań ze względu na duży udział terenów nieleśnych w Parku);
 • testowanie przydatności metody lichenometrycznej na przykładzie porostów Lichenes rosnących na nagrobkach kamiennych na cmentarzach z I Wojny Światowej znajdujących się na terenie WLPK;
 • skład florystyczny ogródków przydomowych na terenie gminy Lipnica Murowana (badania o charakterze etnobotanicznym wzbogacające wiedzę o przeszłości terenu oraz wskazujące potencjalne zagrożenie ze strony wybranych gatunków roślin obcych geograficznie (roślin inwazyjnych));
 • skład gatunkowy modraszkowatych Lycaenidae na łąkach zmiennowilgotnych z udziałem krwiściąga lekarskiego Sanguisorba officinalis w okolicach miejscowości Chronów;
 • zmiany liczebności zimowych i letnich kolonii podkowca małego Rhinolophus hipposideros na przestrzeni lat – analiza danych uzyskanych w ramach monitoringu gatunku prowadzonego na zamku w Nowym Wiśniczu;
 • poszukiwanie nowych kolonii zimowych podkowca małego Rhinolophus hipposideros na terenie WLPK;
 • stan populacji bobra europejskiego na terenie WLPK (badania nad przyrostem naturalnym) oraz ocena jego wpływu na gospodarczą działalność człowieka;
 • wybrane grupy bezkręgowców WLPK;
 • badania występowania na terenie WLPK traszki górskiej.

Zagadnienia badawcze z zakresu środowiska abiotycznego:

 • badanie czystości wód powierzchniowych na terenie WLPK.
 • badanie zanieczyszczenia gleb WLPK.
 • badanie wpływu ruchu turystycznego i infrastruktury turystycznej na elementy przyrody nieożywionej w WLPK.

Zagadnienia badawcze z zakresu krajobrazu:

 • przemiany tradycyjnego wiejskiego krajobrazu osadniczego w warunkach presji urbanizacyjnej;
 • współczesne przemiany funkcji gospodarczych i społecznych terenów wiejskich i ich wpływ na krajobraz;
 • dynamika i kierunki procesów homogenizacji wizualnej w krajobrazie naturalno-kulturowym i kulturowym;
 • możliwości wykorzystania kompleksowego planowania przestrzennego, jako narzędzia kształtowania krajobrazu na terenach chronionych;
 • dokumentacja zmian zachodzących w krajobrazie naturalno-kulturowym i kulturowym;
 • studia architektoniczno-krajobrazowe wnętrz i jednostek krajobrazowych;
 • możliwości i sposoby wykorzystania zasobów krajobrazowych w zrównoważonym rozwoju gospodarczym;
 • drogi historyczne, jako element krajobrazu otwartego.

Zagadnienia badawcze z zakresu materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego:

 • dokumentacja kultury materialnej i niematerialnej z wykorzystaniem różnych nośników informacji (fotografie, nagrania, filmy);
 • charakterystyczne cechy stylistyczne w tradycyjnym budownictwie ludowym Pogórza Wiśnickiego;
 • dynamika zmian w zasobie tradycyjnego budownictwa ludowego;
 • twórczość warsztatów kamieniarskich z okresu XIX/XX w. Zagadnienia zasięgu geograficznego, techniki kamieniarskiej, charakterystycznych cech stylistycznych i motywów, ze szczególnym uwzględnieniem warsztatów Teodora Twaroga i Wojciecha Samka;
 • ludowa drewniana rzeźba figuralna w obiektach małej architektury. Przedstawienia Chrystusa Frasobliwego, św. Jana Nepomucena, św. Anny Samotrzeć – zagadnienia warsztatu i stylu;
 • geografia historyczna dróg i szlaków handlowych i pątniczych (w szczególności trakt węgierski i jego warianty, szlaki pielgrzymkowe do Lipnicy);
 • zwyczaje i obyczaje lokalne związane z kapliczkami (w szczególności rejon Królówki i Muchówki);
 • dokumentacja i badania źródłowe z zakresu historii walk niepodległościowych na terenie Parku;
 • wpływ ruchu pielgrzymkowego na kreację nowych zjawisk w dziedzinie kultury materialnej i niematerialnej na terenie Parku;
 • stan świadomości historycznej i regionalnej mieszkańców Pogórza Wiśnickiego.

 

Zagadnienia badawcze z zakresu przyrody żywej:

 • zmiany zachodzące w zbiorowiskach z rzędu Arrhenatherion występujących na terenie CRPK (praca na podstawie historycznych danych literaturowych i aktualnych badań terenowych);
 • rośliny naczyniowe terenów kolejowych (torowisk i nasypów kolejowych) linii PKP na odcinku Gromnik – Pławna;
 • porosty Lichenes wychodni skalnych na terenie CRPK;
 • śluzowce Myxomycetes rezerwatu „Styr”;
 • rozprzestrzenianie się na terenie Polski nawłoci wąskolistnej Solidago graminifolia (z uwzględnieniem stanowiska w Pleśnej);
 • bezkręgowce Ciężkowicko – Rożnowskiego Parku Krajobrazowego;
 • fauna niżowych i górskich łąk użytkowanych ekstensywnie;
 • chrząszcze saproksyliczne wybranych kompleksów leśnych.
 • skład gatunkowy, inwentaryzacja miejsc bytowania, miejsc wędrówek i zimowania płazów na terenie CRPK.

Zagadnienia badawcze z zakresu przyrody nieożywionej:

 • badania jakościowe i ilościowe wód powierzchniowych;
 • badania jakościowe i ilościowe wód podziemnych (w tym mineralnych);
 • badania zanieczyszczenia gleb;
 • badanie wpływu ruchu turystycznego (turystyki pieszej, rowerowej, wspinaczki skalnej i infrastruktury turystycznej) na elementy przyrody nieożywionej (szczególnie w rejonie rezerwatu przyrody „Skamieniałe Miasto”);
 • ochrona cennych form skalnych;
 • formy skalne jako wartość środowiska przyrodniczego;
 • budowa geologiczna terenu Ciężkowicko – Rożnowskiego Parku Krajobrazowego;
 • zasoby przyrody ożywionej i nieożywionej Ciężkowicko – Rożnowskiego Parku Krajobrazowego;
 • zagospodarowanie turystyczne w Ciężkowicko – Rożnowskim Parku Krajobrazowym;
 • znaczenie turystyki w parkach krajobrazowych;
 • pozytywne i negatywne aspekty udostępnienia turystycznego obszarów chronionych;
 • przemiany tradycyjnego wiejskiego krajobrazu osadniczego w warunkach presji urbanizacyjnej.

Zagadnienia badawcze z zakresu krajobrazu:

 • współczesne przemiany funkcji gospodarczych i społecznych terenów wiejskich i ich wpływ na krajobraz;
 • dynamika i kierunki procesów homogenizacji wizualnej w krajobrazie naturalno-kulturowym i kulturowym;
 • możliwości wykorzystania kompleksowego planowania przestrzennego jako narzędzia kształtowania krajobrazu na terenach chronionych;
 • dokumentacja zmian zachodzących w krajobrazie naturalno-kulturowym i kulturowym;
 • studia architektoniczno-krajobrazowe wnętrz i jednostek krajobrazowych;
 • możliwości i sposoby wykorzystania zasobów krajobrazowych w zrównoważonym rozwoju gospodarczym;
 • rola obiektów kulturowych w krajobrazie;
 • kształtowanie krajobrazu wiejskiego;
 • znaczenie roślinności w krajobrazie naturalno-kulturowym.

Zagadnienia badawcze z zakresu materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego:

 • dokumentacja kultury materialnej i niematerialnej z wykorzystaniem różnych nośników informacji (fotografie, nagrania, filmy);
 • sztuka sepulkralna Pogórza Rożnowskiego i Ciężkowickiego;
 • stare cmentarze jako źródło historyczne do lokalnych dziejów społecznych;
 • kultura muzyczna Pogórza;
 • dawna i współczesna kultura pielgrzymkowa na przykładzie sanktuariów położonych na terenie Parku;
 • charakterystyczne cechy stylistyczne w tradycyjnym budownictwie ludowym Pogórza;
 • dynamika zmian w zasobie tradycyjnego budownictwa ludowego;
 • geografia historyczna dróg i układów osadniczych na terenie Pogórza;
 • mała architektura sakralna jako świadectwo historii i element kultury materialnej i niematerialnej regionu;
 • możliwości wykorzystania systemów informacji przestrzennej w inwentaryzacji, waloryzacji i ochronie zasobów kultury materialnej na poziomie lokalnym;
 • stan świadomości historycznej i regionalnej mieszkańców Parku.

 

Zagadnienia badawcze z zakresu przyrody nieożywionej:

 • badania jakościowe i ilościowe wód powierzchniowych;
 • badania jakościowe i ilościowe wód podziemnych;
 • badania zanieczyszczenia gleb, w szczególności na terenach zurbanizowanych i rolniczych;
 • badanie wpływu ruchu turystycznego: turystyki pieszej, rowerowej, wspinaczki skalnej i infrastruktury turystycznej na elementy środowiska abiotycznego;
 • ochrona cennych form skalnych;
 • formy skalne jako wartość środowiska przyrodniczego;
 • budowa geologiczna terenu PKPB;
 • zasoby przyrody nieożywionej PKPB.

Zagadnienia badawcze z zakresu przyrody żywej:

 • wykorzystanie kłokoczki południowej Staphylea pinnata w kulturze Karpat Zachodnich – studium etnobotaniczne;
 • klimatyczno-geologiczne uwarunkowania występowania grzybów z rodzaju Albbatrellus naziemek na terenie PKPB;
 • fauna siedlisk łąkowych PKPB;
 • motyle (Lepidoptera) PKPB;
 • chrząszcze leśnych kompleksów PKPB;
 • badania populacji Mantis religiosa na terenie PKPB;
 • skład gatunkowy, inwentaryzacja miejsc bytowania, miejsc wędrówek i zimowania płazów i gadów na terenie PKPB, szczególnie w miejscach, gdzie zwierzęta te są zagrożone.

Zagadnienia badawcze z zakresu krajobrazu:

 • zagospodarowanie turystyczne w PKPB;
 • znaczenie turystyki w parkach krajobrazowych;
 • pozytywne i negatywne aspekty udostępnienia turystycznego obszarów chronionych;
 • współczesne przemiany funkcji gospodarczych i społecznych terenów wiejskich i ich wpływ na krajobraz;
 • dynamika i kierunki procesów homogenizacji wizualnej w krajobrazie naturalno-kulturowym i kulturowym;
 • możliwości wykorzystania kompleksowego planowania przestrzennego jako narzędzia kształtowania krajobrazu na terenach chronionych;
 • dokumentacja zmian zachodzących w krajobrazie naturalno-kulturowym i kulturowym;
 • studia architektoniczno-krajobrazowe wnętrz i jednostek krajobrazowych;
 • możliwości i sposoby wykorzystania zasobów krajobrazowych w zrównoważonym rozwoju gospodarczym;
 • rola obiektów kulturowych w krajobrazie;
 • znaczenie roślinności w krajobrazie naturalno-kulturowym.

Zagadnienia badawcze z zakresu materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego:

 • dokumentacja kultury materialnej i niematerialnej z wykorzystaniem różnych nośników informacji (fotografie, nagrania, filmy);
 • oddziaływanie dużych ośrodków kultu na tematykę przedstawień w małej architekturze sakralnej regionu;
 • przemiany w geografii i formie kultury pielgrzymkowej na przykładzie obecnych i dawnych sanktuariów położonych na terenie Parku i w jego sąsiedztwie;
 • historia społeczności żydowskich Pogórza i problematyka ochrony zabytków kultury żydowskiej na terenie Parku;
 • typologia i regionalizacja małej architektury sakralnej na przykładzie tzw. krzyży małopolskich;
 • mała architektura sakralna jako świadectwo historii i element kultury materialnej i niematerialnej regionu;
 • charakterystyczne cechy stylistyczne w tradycyjnym budownictwie ludowym Pogórza;
 • dynamika zmian w zasobie tradycyjnego budownictwa ludowego;
 • geografia historyczna dróg i układów osadniczych na terenie Pogórza;
 • możliwości wykorzystania systemów informacji przestrzennej w inwentaryzacji, waloryzacji i ochronie zasobów kultury materialnej na poziomie lokalnym;
 • stan świadomości historycznej i regionalnej mieszkańców Parku.

Oddział w Starym Sączu

Zagadnienia badawcze z zakresu przyrody żywej:

 • przemiany boru górnoreglowego Plagiothecio-Piceetum w rezerwacie „Madohora” na przestrzeni ostatnich 20 lat (badania z wykorzystaniem dokumentacji przyrodniczej rezerwatu „Madohora”, innych danych literaturowych i sytuacji obecnej),
 • pochodzenie świerka pospolitego Picea abies w Beskidzie Małym (badanie genetyczne na podstawie prób z różnych stanowisk, w tym z rezerwatu „Madohora”),
 • rodzaj jeżyna Rubus w Beskidzie Małym – badania taksonomiczne i chorologiczne,
 • mikoryzy świerka Picea abies w Beskidzie Małym,
 • grzyby podziemne Beskidu Małego,
 • porosty (Lichenes) Beskidu Małego,
 • preferencje siedliskowe i lęgowe wybranych gatunków sów w Beskidzie Małym,
 • dzięcioł trójpalczasty i dzięcioł białogrzbiety w Beskidzie Małym,
 • entomofauna wybranych polan Beskidu Małego,
 • motyle dzienne i nocne Beskidu Małego,
 • chrząszcze saproksyliczne Beskidu Małego;

Zagadnienia badawcze z zakresu przyrody nieożywionej:

 • czystość wód powierzchniowych na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego,
 • procesy erozyjne i tektoniczne (osuwiska, formy skałkowe) w granicach Parku Krajobrazowego Beskidu Małego,
 • wpływ ruchu turystycznego i infrastruktury turystycznej na elementy środowiska abiotycznego na terenie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego.

Zagadnienia badawcze z zakresu krajobrazu:

 • wpływ presji ruchu turystycznego rekreacyjnego i wypoczynkowego na stan krajobrazu zbliżonego do naturalnego,
 • dynamika zmian w krajobrazie naturalno-kulturowym w kontekście przemian zachodzących w sposobie użytkowania gospodarczego górskich łąk,
 • przemiany krajobrazu kulturowego przysiółków i osiedli górskich oraz możliwości kształtowania ich środowiska wizualnego,
 • wykorzystanie kompleksowego planowania przestrzennego jako narzędzia kształtowania krajobrazu terenów górskich,
 • dokumentacja zmian zachodzących w krajobrazie zbliżonym do naturalnego, naturalno-kulturowym i kulturowym,
 • studia architektoniczno-krajobrazowe wnętrz i jednostek krajobrazowych,
 • możliwości i sposoby wykorzystania zasobów krajobrazowych w zrównoważonym rozwoju gospodarczym;

Zagadnienia badawcze z zakresu materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego:

 • dynamika i kierunki współczesnych zmian w zasobach kulturowych Parku,
 • dokumentacja kultury materialnej i niematerialnej z wykorzystaniem różnych nośników informacji (fotografie, nagrania, filmy),
 • charakterystyczne cechy stylistyczne w tradycyjnym budownictwie ludowym wschodniej części Beskidu Małego,
 • możliwości i sposoby wykorzystania zasobów kulturowych w promocji lokalnej
  i zrównoważonym rozwoju gospodarczym,
 • możliwości i sposoby przywrócenia elementów kulturowych związanych z dawną gospodarką pasterską,
 • stan świadomości historycznej i regionalnej mieszkańców wschodniej części Beskidu Małego,
 • wpływ ruchu pielgrzymkowego na kreację nowych zjawisk w dziedzinie kultury materialnej i niematerialnej na terenie Parku.

 

Zagadnienia badawcze z zakresu przyrody żywej:

 • Rodzaj przywrotnik Alchemilla w Beskidzie Sądeckim – studium taksonomiczne
  i chorologiczne
 • Reliktowy lasek sosnowy Erico-Pinion w rezerwacie „Pusta Wielka” w Beskidzie Sądeckim – uwarunkowanie siedliskowe, oraz porównanie z reliktowymi laskami sosnowymi w Tatrach i Pieninach.
 • Występowanie śluzowców (Myxomycetes) związanych z topniejącym śniegiem na polanach szczytowych w Beskidzie Sądeckim.
 • Wpływ funkcjonowania wyciągów narciarskich na stan zachowania młak górskich (Caricetalia davalianae) na przykładzie wyciągów narciarskich znajdujących się w Krynicy – Czarnym Potoku i w Krynicy – Słotwinach.
 • Porosty (Lichenes) Gór Czergowskich w Popradzkim Parku Krajobrazowym.
 • Strefowe występowanie organizmów żywych (roślin naczyniowych, glonów i sinic)
  w zależności od dostępności światła w jaskiniach Beskidu Sądeckiego.
 • Wiosenna biota grzybów wielkoowocnikowych (Macromycetes) Beskidu Sądeckiego.
 • Rozprzestrzenienie barwinka pospolitego Vinca minor, rośliny ozdobnej uprawianej przez Łemków na teren całego Beskidu Sądeckiego (badania literaturowe, florystyczne
  i molekularne).
 • Stanowiska i preferencje siedliskowe gniewosza plamistego w Popradzkim Parku Krajobrazowym.
 • Preferencje siedliskowe i lęgowe wybranych gatunków sów, na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego.
 • Ocena wpływu istniejącego i planowanego kompleksu narciarskiego „Siedem Dolin” na rozmieszczenie wilka, rysia i niedźwiedzia na obszarze Popradzkiego Parku Krajobrazowego.
 • Stanowiska lęgowe i dostępność bazy żerowej dzięciołów Popradzkiego Parku Krajobrazowego.
 • Śmiertelność płazów na drogach Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

Zagadnienia badawcze z zakresu przyrody nieożywionej:

 • Badanie czystości wód powierzchniowych na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego.
 • Badanie czystości wód podziemnych na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego.
 • Badanie czystości, składu i zasobów złóż wód mineralnych występujących w granicach Popradzkiego Parku Krajobrazowego.
 • Badanie zachodzących procesów erozyjnych i tektonicznych (osuwisk, jaskiń, form skałkowych) w granicach Popradzkiego Parku Krajobrazowego.
 • Badanie wpływu ruchu turystycznego i infrastruktury turystycznej na elementy środowiska abiotycznego na terenie Popradzkiego Parku Krajobrazowego.

Zagadnienia badawcze z zakresu krajobrazu:

 • Rola wielofunkcyjnej gospodarki leśnej w kształtowaniu krajobrazu.
 • Możliwości ochrony walorów krajobrazowych hal i polan górskich w warunkach zaprzestania tradycyjnego użytkowania gospodarczego.
 • Wpływ rozwoju infrastruktury narciarskiej na stan krajobrazu zbliżonego do naturalnego i naturalno-kulturowego.
 • Badania chłonności naturalnej i pojemności turystycznej obszarów narażonych na presję masowej turystyki i rekreacji.
 • Ochrona i kształtowanie krajobrazu historycznych ośrodków uzdrowiskowych w warunkach intensywnego rozwoju współczesnych funkcji turystycznych, wypoczynkowych
  i rekreacyjnych.
 • Ochrona i kształtowanie krajobrazu parków uzdrowiskowych i miejskich.
 • Możliwości kształtowania funkcji krajobrazowych, gospodarczych i komunikacyjnych przełomowych dolin rzecznych na przykładzie doliny Popradu między Rytrem a Leluchowem
 • Dokumentacja zmian zachodzących w krajobrazie zbliżonym do naturalnego, naturalno-kulturowym i kulturowym.
 • Studia architektoniczno-krajobrazowe wnętrz i jednostek krajobrazowych.
 • Możliwości wykorzystania kompleksowego planowania przestrzennego jako narzędzia kształtowania krajobrazu na terenach chronionych.
 • Możliwości i sposoby wykorzystania zasobów krajobrazowych w zrównoważonym rozwoju gospodarczym.

Zagadnienia badawcze z zakresu materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego:

 • Dokumentacja elementów kultury materialnej i niematerialnej z wykorzystaniem różnych nośników informacji (fotografie, nagrania, filmy).
 • Przenikanie stylów i motywów góralskich i zachodniołemkowskich w architekturze i sztuce ludowej.
 • Styl zachodniołemkowski w architekturze cerkiewnej.
 • Dynamika zmian w zasobie tradycyjnego budownictwa ludowego.
 • Problemy rewitalizacji historycznych układów urbanistycznych o tradycjach uzdrowiskowych.
 • Dawne cmentarze jako świadectwo historii lokalnej (cmentarze połemkowskie, cmentarze wojenne, cmentarze żydowskie).
 • Dokumentacja i badania źródłowe z zakresu historii walk niepodległościowych na obszarze Beskidu Sądeckiego.
 • Badania z zakresu geografii historycznej: przebieg dawnych szlaków handlowych (trakt węgierski w dolinie Popradu), dróg pielgrzymkowych (trasy związane ze św. Kingą) i szlaków przerzutowych z czasów II wojny światowej.
 • Kierunki przemian tradycyjnego modelu turystyki uzdrowiskowej.
 • Folklor, tradycje i obyczaje na styku kultur – problem wzajemnych wpływów i przenikania.
 • Stan świadomości historycznej i regionalnej mieszkańców Beskidu Sądeckiego i osób przyjezdnych.