EDUKACJA W TARNOWIE

Dla popularyzacji i upowszechniania wartości przyrodniczo – krajobrazowych i historyczno-kulturowych parków krajobrazowych oraz obszarów chronionego krajobrazu pracownicy ZPKWM przeprowadzają także zajęcia w szkołach, przedszkolach, ośrodkach kultury, bibliotekach, itp., z terenu parków i obszarów chronionego krajobrazu.

Przykładowe tematy realizowane podczas zajęć:

  • Płazy i ich ochrona gatunkowa.
  • Ślady i tropy zwierząt
  • Ptaki – dziuplaki
  • Wycieczka po Parkach Krajobrazowych Małopolski
  • Ochrona owadów zapylających
  • Ptaki Parków Krajobrazowych Małopolski
  • Przygotowanie zwierząt do zimy
  • Budki lęgowe dla zwierząt

Osoby odpowiedzialne za edukację – Oddział w Tarnowie:

mgr inż. Wojciech Sanek
Starszy specjalista ds. edukacji
(14) 625 08 12
kom. 573 339 813

e-mail: w.sanek@zpkwm.pl

mgr Tomasz Gawlik
Specjalista ds. edukacji

(14) 625 08 12
kom. 505 823 750
e-mail: t.gawlik@zpkwm.pl

CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W JASTRZĘBI

Centrum Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego znajduje się na terenie Ciężkowicko – Rożnowskiego Parku Krajobrazowego w miejscowości Jastrzębia w gminie Ciężkowice. Celem Centrum jest przede wszystkim prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie ochrony przyrody, ochrony środowiska i ekologii, jak też propagowanie walorów przyrodniczych, historycznych i krajobrazowych Parków Krajobrazowych.

W trakcie prowadzonych zajęć uczestnicy zapoznawani są z chronionymi gatunkami roślin, zwierząt i grzybów oraz funkcjonowaniem różnego rodzaju ekosystemów. Zajęcia uwrażliwiają ich na otaczająca ich przyrodę, wyrabiają umiejętność samodzielnego obserwowania przyrody, kształtują właściwe postawy wobec środowiska, zapoznają z przyczynami i skutkami zanieczyszczeń. Uczą też racjonalnego korzystania z przyrody.

Centrum przeznaczone jest przede wszystkim do celów dydaktycznych. Na jego wyposażeniu znajdują się pomoce naukowe w postaci zbiorów zielnikowych, entomologicznych, geologicznych oraz szeregu urządzeń i przyrządów niezbędnych do prowadzenia zajęć z zakresu przyrody, biologii, ekologii i ochrony środowiska. Ponadto Centrum dysponuje salą dydaktyczną i zapleczem sanitarnym.

Centrum Edukacji Przyrodniczej w Jastrzębi

Jastrzębia 309 A, 33-191 Jastrzębia

tel. 14 625 08 12
e-mail:  jastrzebia@zpkwm.pl

Widok z lotu ptaka na budynek stojący pośrodku lasu.