Na podstawie art. 19 ust. 1a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2018 poz. 142 z późn. zm.), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1405 z późn. zm.) oraz § 3 i 6 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. 2005 nr 94 poz. 794).

Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu ochrony dla części Parku Krajobrazowego Beskidu Małego zlokalizowanej w granicach Województwa Małopolskiego – uwzględniający zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Beskid Mały PLH240023 (część w województwie małopolskim).

                 Projekt planu ochrony wykłada się do publicznego wglądu na okres od 07.01.2019 r. do 29.01.2019 r. włącznie. W tym czasie, zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3-4 w zw. z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1405 z późn. zm.) zainteresowane osoby i jednostki organizacyjne mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu planu ochrony.

Z opracowaniem można się zapoznać w dniach 07.01.2019 r. do 29.01.2019 r. włącznie, w siedzibie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego – Oddział Stary Sącz, a także z wersją elektroniczną zamieszczoną na stronie: https://bip.malopolska.pl/zpkwmalopolskiego w dziale ogłoszenia/inne ogłoszenia. Wnioski i zastrzeżenia do planu można składać w terminie od 07.01.2019 r. do 29.01.2019r. włącznie, na adres: Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego – Oddział Stary Sącz, Wola Krogulecka 82, 33 – 342 Barcice lub mailowo na adres: stary.sacz@zpkwm.pl, korzystając z formularza zamieszczonego na stronie: https://bip.malopolska.pl/zpkwmalopolskiego w dziale ogłoszenia/inne ogłoszenia.

Uwagi i wnioski przedstawione po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

W dniu dzisiejszym na stronie BIP Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego: https://bip.malopolska.pl/zpkwmalopolskiego
w zakładce Ogłoszenia / Inne ogłoszenia opublikowana została lista zgłoszonych uwag i wniosków, wraz ze sposobem ich rozpatrzenia, do projektu planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie uwzględniającego zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolinki Jurajskie PLH120005.

Projekt planu ochrony, po zaopiniowaniu przez Radę Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, zostanie przedstawiony Zarządowi Województwa Małopolskiego a następnie przekazany do uzgodnienia z RDOŚ Kraków i do zaopiniowania przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

W dniu 24 października 2018 r. został wyłożony do publicznego wglądu projekt planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki – uwzględniający zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ostoja w Paśmie Brzanki PLH120047 oraz zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Liwocz PLH180046.

Elektroniczna wersja dokumentu jest umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej ZPKWM, dokument jest dostępny także w siedzibie oddziału ZPKWM w Tarnowie przy ul. Ostrogskich 5.

Plan ochrony to podstawowy dokument planistyczny opracowywany dla parku krajobrazowego obowiązujący przez okres 20 lat.
Plan ochrony zawiera m.in. zapisy dotyczące celów ochrony przyrody parku, określenie sposobów  sposobów eliminacji lub ograniczania zagrożeń, wskazanie obszarów realizacji działań ochronnych i udostępniania, określenie zakresu prac związanych z ochroną parku, czy też listę ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu planu ochrony może składać każdy, w terminie do 23 listopada 2018 r. włącznie. Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego po rozpatrzeniu wszystkich wniosków i uzgodnieniu ostatecznej wersji dokumentu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie przedłoży projekt Sejmikowi Województwa Małopolskiego.

W dniu dzisiejszym na stronie BIP Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego: https://bip.malopolska.pl/zpkwmalopolskiego
w zakładce Ogłoszenia / Inne ogłoszenia opublikowana została lista zgłoszonych uwag i wniosków, wraz ze sposobem ich rozpatrzenia, do projektu planu ochrony dla Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego uwzględniającego zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Skawiński obszar łąkowy PLH120079 oraz zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dębnicko-Tyniecki obszar łąkowy PLH120065.

Projekt planu ochrony, po zaopiniowaniu przez Radę Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, zostanie przedstawiony Zarządowi Województwa Małopolskiego a następnie przekazany do uzgodnienia z RDOŚ Kraków i do zaopiniowania przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, uwzględniającego zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolinki Jurajskie PLH120005.

Spotkanie odbędzie się w dniu 03 października b.r. w godz. 16:15-19:30 w Sali Herbowej Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach, przy ul. Grunwaldzkiej 4.

Na spotkaniu zostanie przedstawiony zakres treści planu ochrony dla Parku. Będzie również możliwość wzięcia udziału w dyskusji dotyczącej poszczególnych elementów planu.

 

Program spotkania (do pobrania – pdf)

—–

Bardzo prosimy w miarę możliwości o zgłoszenia chęci udziału w spotkaniu na adres mailowy: krakow@zpkwm.pl

W dniu 13 września 2018 r. został wyłożony do publicznego wglądu projekt planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie – uwzględniający zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolinki Jurajskie PLH120005.

Elektroniczna wersja dokumentu jest umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej ZPKWM, dokument jest dostępny także w siedzibie oddziału ZPKWM w Krakowie przy ul. Vetulaniego 1A.

Plan ochrony to podstawowy dokument planistyczny opracowywany dla parku krajobrazowego obowiązujący przez okres 20 lat.
Plan ochrony zawiera m.in. zapisy dotyczące celów ochrony przyrody parku, określenie sposobów  sposobów eliminacji lub ograniczania zagrożeń, wskazanie obszarów realizacji działań ochronnych i udostępniania, określenie zakresu prac związanych z ochroną parku, czy też listę ustaleń do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu planu ochrony może składać każdy, w terminie do 11 października 2018 r. włącznie. Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego po rozpatrzeniu wszystkich wniosków i uzgodnieniu ostatecznej wersji dokumentu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie przedłoży projekt Sejmikowi Województwa Małopolskiego.