UWAGA KONKURS!!!

OGRODY PRZYJAZNE NATURZE!!!

Projekt realizowany przez Zespół Parków Województwa Małopolskiego ma na celu tworzenie miejsc, które będą przyjazne dzikim zwierzętom, w szczególności pszczołom, ptakom, nietoperzom oraz jeżom.

W sierpniu 2021 r. przygotowanych będzie 10 stoisk edukacyjnych w różnych atrakcyjnych miejscach parków krajobrazowych. Tematem przewodnim będą działania, jakie mieszkańcy mogą podejmować w celu tworzenia ogrodów przyjaznych naturze. Na stoisku będzie można uzyskać informacje dotyczące potrzeby ochrony bioróżnorodności. W czasie warsztatów planujemy budowę  budek dla ptaków oraz domków dla dzikich zapylaczy. Uczestnicy  będą tworzyli przyjazne naturze “bomby nasienne”, którą zabiorą do swoich ogrodów by tworzyć zakątki przyjazne dzikim zapylaczom. Ponieważ projekt skierowany jest do dzieci wraz z rodzicami, dlatego planowane jest rozdawania materiałów edukacyjnych w postaci książeczek dla dzieci wraz z kolorowanką  i poradnika-przewodnika dla rodziców. Poradnik dla dorosłych będzie uczył jak przekazać wiedzę, jakich argumentów używać i jak rozmawiać z dziećmi na temat ogrodów przyjaznych naturze.

Podsumowaniem projektu będzie konkurs. Jego celem będzie wyłonienie rodziny która wykonała ogród przyjazny rożnym grupom organizmów i charakteryzujący się dużą bioróżnorodnością.

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, ul. Vetulaniego 1A, Kraków – www.zpkwm.pl.
 2. Celem konkursu jest promocja ogrodów przyjaznych naturze na terenie parków krajobrazowych województwa małopolskiego.
 3. Poszukujemy przydomowych ogrodów, które posiadają rozwiązania przyjazne zwierzętom i charakteryzują się dużą bioróżnorodnością. Ogrodów, które mogły by się stać inspiracją dla innych mieszkańców Małopolski.
 4. Uczestnikami konkursu mogą być właściciele ogrodów położonych w granicach parków krajobrazowych.
 5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie minimum 10 zdjęć różnych ujęć ogrodu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: konkurs@zpkwm.pl, oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.zpkwm.pl  (https://drive.google.com/file/d/1i3Zvl_60hVShgOsS4y7nfwUfNkf35B_T/view?usp=sharing)
 6. Konkurs odbywać się będzie w 2 etapach:

I etap – ocena ogrodów na podstawie nadesłanych zgłoszeń i wytypowanie finalistów

II etap – ocena ogrodów finalistów podczas wizyty terenowej i wytypowanie laureatów.

 1. Zgłoszenia należy nadesłać w terminie do 5 września 2021 r.
 2. Oceny zgłoszeń dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora. Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
 3. Komisja konkursowa wybierze 15 finalistów konkursu, którzy wezmą udział w II etapie. Wizyty w ogrodach komisja przeprowadzać będzie w terminie: 6-20 września 2021 r. Termin zostanie uzgodniony z finalistą.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w terminie 24 września 2021.
 5. Kryteria oceny ogrodu:
 1. Laureaci Konkursu, którzy zajmą miejsca od I do III oraz pozostali finaliści otrzymają nagrody rzeczowe.

 

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Poznajcie kulturowe tajemnice Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego. „Między Białą, a Dunajcem” to publikacja łącząca barwną opowieść z praktycznymi wskazówkami, jak te tajemnice odkryć. Bogato ilustrowana, w dopracowanej szacie graficznej znakomicie nadaje się również na wyszukany prezent lub pamiątkę z wizyty w regionie.
Do kupienia: Muzeum Przyrodnicze w Ciężkowicach, Punkt IT przy Skamieniałym Mieście w Ciężkowicach i w Tarnowskim Centrum Informacji.
Magdalena i Piotr Rochowscy: „Między Białą, a Dunajcem. Na kulturowych ścieżkach Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego”, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, Kraków 2020.
Więcej informacji na stronie: https://zpkwm.pl/ksiazki/

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wystąpiła konieczność podjęcia działań zmierzających do ograniczenia rozpowszechniania się koronawirusa SARS-COV-2, co wiąże się ze zmianą organizacji pracy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa, a także pracowników ZPKWM, podjąłem decyzję o zaprzestaniu bezpośredniej obsługi klientów od 16 marca 2020 r. aż do odwołania  w Zespole Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego (ZPKWM).

Nasi pracownicy w dalszym ciągu pozostaną do Państwa dyspozycji, jednak kontakt zostanie ograniczony wyłącznie do formy elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej. Wszelkie dane potrzebne do kontaktu opublikowane są w zakładce KONTAKT.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym oraz po złożeniu oświadczenia o nieprzebywaniu w miejscach szczególnie narażonych na możliwość zarażenia koronawirusem SARS-COV-2, istnieje możliwość kontaktu osobistego z pracownikami poszczególnych Oddziałów w wyznaczonym miejscu. Decyzję w tej sprawie podejmują każdorazowo kierownicy oddziałów przy uwzględnieniu możliwych zagrożeń i bieżącej sytuacji epidemicznej.

Proszę o przyjęcie ze zrozumieniem wprowadzonych ograniczeń, które mają służyć zapewnieniu bezpieczeństwa Państwa i pracowników ZPKWM. O wszelkich dalszych działaniach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.zpkwm.pl

Dziękuję Państwu za zrozumienie powagi sytuacji, a za utrudnienia serdecznie przepraszam.

Marcin Guzik – Dyrektor ZPKWM

W dniu 23 stycznia 2020 r. Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął projekt Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody przedmiotowy projekt Uchwały wymaga uzgodnienia z właściwymi miejscowo radami gmin oraz z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Krakowie.

Osobą upoważnioną do kontaktu w powyższej kwestii jest Pan Marcin Guzik – Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, tel. 12 415 38 33.

Treść projektu uchwały została opublikowana na BIP Urzędu Marszałkowskiego pod adresem:

https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1717696,projekt-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-w-sprawie-poludniowomalopolskiego-obszaru-chronion.html

Zdrowych, pogodnych Świąt Bożego Narodzenia i samych sukcesów w 2020 roku życzą Pracownicy Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

Ps. W Wigilię i Sylwestra wszystkie oddziały będą czynne do godziny 12.00.

W dniu 24.10.2019 r. odbyło się spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego mające na celu podsumowanie prac nad zmianą uchwały dotyczącej Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

W spotkaniu prowadzonym przez Dyrektor Departamentu Środowiska Panią Karolinę Laszczak uczestniczyło ponad 30 przedstawicieli urzędów gmin z terenu obszaru.

Ostateczna wersja dokumentu zostanie przedstawiona Zarządowi Województwa Małopolskiego w pierwszym tygodniu listopada.

Ewentualne uwagi do aktualnego projektu można zgłaszać tylko w postaci elektronicznej (E-PUAP, lub e-mail: stary.sacz@zpkwm.pl) w terminie do środy 30.10.2019 r. do godziny 12.00.

Projekt uchwały, Załącznik 1; Załącznik 2 (uwaga duży plik); Załącznik 3; Załącznik 4.

 

Zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Koszt całkowity brutto przedsięwzięcia: 81 300,00 zł, w tym dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie: 73 170,00 zł

Termin konferencji – 7 – 8 października 2019 r. (I dzień – sesja referatowa i warsztatowa, II dzień – sesja terenowa)

Miejsce – Bielsko-Biała

Organizator  – Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego

Współorganizator  – Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego

Konferencja p.n. „Park Krajobrazowy Beskidu Małego” to przedsięwzięcie przyczyniające się do propagowania i realizacji zasad zrównoważonego rozwoju (w szczególności na obszarach prawnie chronionych) oraz wsparcia w zakresie realizacji polityki ochrony przyrody i krajobrazu.

Konferencja obejmować będzie część referatową (7 referatów) i warsztatową w pierwszym dniu oraz terenową w drugim dniu. Prezentowane referaty dotyczyć będą m. in. obszarów prawnie chronionych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych Parku Krajobrazowego Beskidu Małego, uregulowań (przebieg granic, cele ochrony oraz zakazy) obowiązujących
w części parku położonej w województwie małopolskim oraz zadań do wykonania w tym zakresie w części parku położonej w województwie śląskim. Część warsztatowa poświęcona będzie konsultacjom oraz negocjacjom w zakresie zagadnień omawianych podczas części referatowej.

Podczas drugiego dnia nastąpi możliwość bezpośredniego oglądu w terenie omawianych, ciekawych pod względem przyrodniczym i krajobrazowym miejsc w Parku Krajobrazowym Beskidu Małego, jak również wizytacja miejsc budzących wątpliwości, co do zasadności utrzymywania ich w granicach Parku.

Realizacja zadania umożliwi wymianę doświadczeń oraz wiedzy z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu, jak również prezentację dotychczasowych dokonań w tej dziedzinie, a także wypracowanie kompromisu i wspólnych rozwiązań. Zakłada się, iż najbardziej istotnym, długofalowym efektem planowanej konferencji będzie wprowadzenie stosownych, wymaganych ustawowo uregulowań dotyczących PK Beskidu Małego tj. Uchwała Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie Parku Krajobrazowego Beskidu Małego – części położonej w województwie śląskim (przebieg granic, cele ochrony, zakazy).

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Niniejszy materiał  został dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Za jego treść odpowiada wyłącznie Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego.

ZPKWM w oparciu o zgłoszone uwagi Rad Gmin oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie przygotował kolejnych projekt uchwały dotyczącej Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zostanie on przedstawiony Zarządowi Województwa w drugiej połowie lipca, do tego czasu czekamy na Państwa opinie i wnioski do treści dokumentu i załącznika graficznego (e-mail: stary.sacz@zpkwm.pl).

Tekst uchwały; Załącznik 1; Załącznik_2 (układ arkuszy); Załącznik 2_1; Załącznik 2_2; Załącznik 2_3; Załącznik 2_4; Załącznik 2_5; Załącznik 2_6; Załącznik 2_7; Załącznik 3

Dane GIS; MPHP 1:50.000

Z pierwszą wersją dokumentu można się zapoznać na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/umwm,a,1567736,projekt-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-malopolskiego-w-sprawie-poludniowomalopolskiego-obszaru-chronion.html

 

Podsumowanie projektu

W 2017 r. mieszkańcy krakowskiego obszaru metropolitalnego wytypowali do realizacji w 2018 r. w ramach Budżetu Obywatelskiego dla Województwa Małopolskiego projekt “Robimy tlen – drzewa dla Krakowa” . Projekt realizował Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego.

Ze środków przeznaczonych na realizację projektu zakupiono sadzonki drzew w liczbie 3000 szt. (lipy, dęby, brzozy, buki, graby, wiązy i klony – rodzime gatunki drzew, dostosowane do warunków siedliskowych i krajobrazowych terenów przewidzianych do nasadzeń). Mieszkańcy Krakowa poprzez stronę internetową robimytlen.pl  mogli zgłosić miejsca, w których uważali, że należało by zasadzić drzewa. Podczas realizacji całego projektu wpłynęły 434 zgłoszenia lokalizacji. 16 z nich musiało zostać odrzuconych, ponieważ ich lokalizacja znajdowała się poza Krakowem. Większość zgłoszonych lokalizacji (położonych w sumie na 192 działkach ewidencyjnych) znajdowało się na gruntach należących do Miasta Krakowa. W tych miejscach Zarząd Zieleni Miejskiej będzie się starał uzupełniać zieleń zgodnie ze wskazaniami mieszkańców, własnym materiałem sadzeniowym. Na terenach spółdzielni mieszkaniowych lub wspólnot zgłoszono 60 lokalizacji. Zostały wysłane 33 oficjalne pisma w imieniu mieszkańców, z prośbą o możliwość zasadzenia drzew na konkretnych działkach należących do wspólnot/spółdzielni. Niestety tylko 8 z nich odpisało na pismo, 7 z pozytywnym rozpatrzeniem naszej prośby, natomiast 1 negatywna. Najwięcej odpowiedzi otrzymano od spółdzielni/wspólnot, w których było po kilka zgłoszeń od mieszkańców, co bardzo ucieszyło wnioskodawców, którzy licznie przybyli odebrać drzewka. 80 osób, które zgłaszały lokalizację drzew zaprosiliśmy po bezpośredni odbiór sadzonek w trakcie wydarzeń w których uczestniczyliśmy w Krakowie. Podczas pikników i festynów w ciągu całego roku rozdano 634 sadzonki drzew, które mieszkańcy obiecali, że posadzą na terenie miasta. Najwięcej, bo 256 drzewek mieszkańcy otrzymali na pierwszym pikniku, w Parku Jordana (20.05.2018). Pozostałe w mniejszych ilościach były rozdawane na festynach i piknikach, głównie w drugim półroczu realizacji projektu.

Ważnym elementem projektu były dwie akcje zorganizowane wspólnie z Zarządem Zieleni Miejskiej. W Olszanicy (30.06.2018) i Przylasku Rusieckim (08.11.2018) rozdaliśmy 2200 drzew, które mieszkańcy Krakowa od razu posadzili na przygotowanym przez Zarząd Zieleni Miejskiej terenie. Na wiosnę nasadzaniu towarzyszyła akcja informacyjna o sadzeniu, pielęgnowaniu i wzrastaniu rodzimych gatunków drzew. Edycji jesiennej zaś towarzyszyły zajęcia edukacyjne zorganizowane dla chętnych szkół, przedszkoli oraz innych placówek. W warsztatach brało udział łącznie 95 uczestników, głównie ze szkół podstawowych. Przy ulicy Powstania Styczniowego powstał las liściasty z 800 nasadzonych drzewek. Współorganizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie „Nasza Olszanica”. Jesienią, podczas sadzenia przy ul. Zaporębie wraz z Kraków-  Nowa Huta Przyszłości S.A., las utworzyło 1400 drzewek.

Elementem projektu były także zajęcia edukacyjne, które odbywały się w krakowskich placówkach oświatowych. W sumie przeprowadzonych zostało 80 zajęć, w których uczestniczyło 1803 dzieci w różnym wieku. Do udziału w zajęciach zgłaszały się głównie przedszkola oraz szkoły podstawowe, zarówno państwowe, społeczne jak i prywatne. Podczas zajęć składających się z dwóch części- pierwszej kameralnej oraz drugiej- terenowej posadzono wraz z dziećmi 166 nowych drzew w najbliższej okolicy miejsca zajęć. Dla uczniów szkół podstawowych elementem zajęć kameralnych była prezentacja o drzewach i ich roli w przyrodzie, zaś w trakcie zajęć terenowych w ogrodzie przyszkolnym, dzieci oznaczały gatunki drzew, oglądały organizmy żyjące na korze oraz mierzyły obwód pnia różnych drzew, aby orientacyjnie wyliczyć ich wiek. Na zakończenie części terenowej uczniowie samodzielnie sadzili drzewa. W przypadku dzieci z przedszkoli zajęcia zaczynały się krótką pogadanką na temat drzew i ich funkcji dla człowieka i zwierząt. Potem uczestnicy zajęć wspólnie układali drzewo z klocków na podłodze w sali. Podczas części terenowej dzieci sadziły drzewo. Po zajęciach opiekunowie i nauczyciele mieli możliwość wypełnienia internetowej ankiety dotyczące przebiegu zajęć. Średnia ocena zająć w skali 5 stopniowej wynosiła 4,9 (średnia z 27 wypełnionych ankiet).

Jury konkursu podjęło decyzję o rozstrzygnięciu konkursu fotograficznego “Aktywnie w Parkach Krajobrazowych Województwa Małopolskiego”.

Na konkurs wpłynęło 38 prac 9 autorów. Spośród zdjęć Jury wybrało 7, które postanowiło nagrodzić, a dodatkowo 7 wyróżnić.

PRACE NAGRODZONE:

Autor: Tomasz Trulka

Autor: Paweł Wrona

Autor: Tomasz Trulka

Autor: Marcin Bukowski

Autor: Tomasz Trulka

Autor: Jerzy Huculak

Autor: Tomasz Trulka

 

PRACE WYRÓŻNIONE:

Autor: Marcin Bukowski

Autor: Marcin Bukowski

Autor: Tomasz Trulka

Autor: Tomasz Trulka

Autor: Tomasz Trulka

Autor: Tomasz Trulka

Autor: Paweł Worona