Analiza zgłoszonych uwag do projektu planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie

W dniu dzisiejszym na stronie BIP Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego: https://bip.malopolska.pl/zpkwmalopolskiego
w zakładce Ogłoszenia / Inne ogłoszenia opublikowana została lista zgłoszonych uwag i wniosków, wraz ze sposobem ich rozpatrzenia, do projektu planu ochrony dla Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie uwzględniającego zakres planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolinki Jurajskie PLH120005.

Projekt planu ochrony, po zaopiniowaniu przez Radę Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, zostanie przedstawiony Zarządowi Województwa Małopolskiego a następnie przekazany do uzgodnienia z RDOŚ Kraków i do zaopiniowania przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.